ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ลงพื้นที่ในฐานะประธานคณะทำงานประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 5 กันยายน 2561 ได้ลงพื้นที่ในฐานะประธานคณะทำงานประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ครับ

เป็นการประเมินกิจกรรมการรับรองแปลงโดยคณะกรรมการรับรองแปลงระดับจังหวัด โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานคณะกรรมการประเมินครั้งนี้ครับ

ผลการรับรองครั้งนี้มีแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรองเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ 100% จำนวน 4 แปลง และเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน68 แปลง ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดเพชรบุรีครับ

ชื่นชมเกษตรกรที่มีหัวใจอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบุรีทุกคนที่มีความมุ่งมั่น ยืนหยัดที่จะจับมือร่วมกันทำอินทรีย์ เดินหน้ากันต่อไป นะครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 124 ครั้ง, วันนี้ 2 ครั้ง