ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นประธานประชุมวิทยากรแม่ไก่รุ่นที่ 10 เพื่อให้การอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)รุ่นที่ 10 จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.-19.00 น.ตั้งแต่เวลา 15.30 น.- 19.00 น.ได้เป็นประธานประชุมวิทยากรแม่ไก่รุ่นที่ 10 เพื่อให้การอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)รุ่นที่ 10 จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เป็นเจ้าภาพหลักสำหรับผู้เข้าอบรมมาจากมรภ.พระนครมรภ.จันรเกษม มรภ.วลัยลงกรณ์ มรภ.สวนสุนันทา มรภ.นครปฐมม.รามคำแหง ม.บูรพาม.กรุงเทพ ฯลฯ ครับผู้ผ่านการอบรมรุ่นนี้มีสิทธิเจียนข้อเสนอวิจัยเพื่อขอทุน จากวช.ได้ทัน กำหนดการขอรับทุนเริ่มตั้งแต่วันที่15พค.60 – 30มิย.60 ครับ สำหรับการประชุมวิทยากรได้ซักซ้อมการนำเสนอPPT การมอบหมายให้วิทยากรปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร เป็นผู้แจกแบบประเมินเก็บข้อมูล จัดทำรายงานผลการอบรม จัดทำทำเนียบรุ่น ทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจำกลุ่มปฎิบัติ ครับ ต้องขอบคุณท่าน ดร วรวิทย์และทีมงานของ มรภ. พระนครที่ให้ความร่วมมือและเตรียมพร้อมอย่างดียิ่ง ครับ

Loading