ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ รับเชิญจาก ศาสตรจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร “การฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” แม่ไก่ รุ่นที่ 17

วันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2561 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ รับเชิญจาก ศาสตรจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร “การฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) แม่ไก่ รุ่นที่ 17 ใช้เวลาอบรม 5 วัน เป็นความ ร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกับมหาวิทยาลัย ราชภัฎอุดรธานีเนื้อหามีทั้งหมด 10หมวด ดังนี้

หมวด 1 ปรัชญาการวิจัย
หมวด 2 การพัฒนาโจทย์วิจัย
หมวด 3 การทบทวนวรรณกรรม
หมวด 4 การกำหนดรูปแบบวิจัย
หมวด 5 การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
หมวด 6 การใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล
หมวด 7 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและหลักการวิจัยสู่นวัตกรรม
หมวด 8 การเขียนข้อเสนอการวิจัย
หมวด 9 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
หมวด 10 เทคการเป็นวิทยากร ครับ

สำหรับรุ่นที่ 17 เล้า มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีนี้มีผู้เข้าอบรม 48 คน

ต้องชื่นชมผู้เข้า อบรมทุกท่านนะครับ ที่ตั้งใจ เรียนรู้ ฝึกฝน ตักตวงประสบการณ์ อย่างมีคุณภาพครับหวังว่าวิทยากรรุ่นที่ 17 นี้จะออกไปทำหน้าที่ขยายเครือข่าย สร้างนักวิจัยให้กับประเทศไทยที่มีคุณภาพ เพิ่มขึ้นและมีสัดส่วนนักวิจัยต่อประชากร เท่าทันประเทศที่เจริญแล้วนะครับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ยินดีและสนับสนุนโครงการนี้ ที่จะร่วมมือกันสร้างนักวิจัยตามนโยบายไทย 4.0 ต่อไปนะครับ

Loading