news

ผอ.คัมภีร์ สายะสนธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกร จ.กาญจนบุรี ได้รับโทรศัพท์จากคุณครูมยุรี เครือจันตา หัวหน้างานอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี มาปรึกษาปัญหาการทำงานเรื่องคุณสมบัติของผู้เรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท ว่ามีการจำกัดอายุห้ามไม่ให้เกิน 20 ปีหรือไม่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผอ.คัมภีร์ สายะสนธิ ที่ปรึกษาสภาเกษตรกร จ.กาญจนบุรี ได้รับโทรศัพท์จากคุณครูมยุรี เครือจันตา หัวหน้างานอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี มาปรึกษาปัญหาการทำงานเรื่องคุณสมบัติของผู้เรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท ว่ามีการจำกัดอายุห้ามไม่ให้เกิน 20 ปีหรือไม่

(คำตอบที่ถูกต้องก็คือตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติปัจจุบัน ไม่มีการจำกัดอายุของผู้เรียนครับ งานนี้ทำเพื่อพัฒนาประเทศชาติและคนภาคเกษตรโดยใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมือเท่านั้น )
และขอขอบคุณที่ช่วยกรุณาส่งคลิปวีดีโอเพลงที่ผมร้องไว้แล้วไม่สามารถหาคลิปเหล่านี้ได้อีกแล้ว คือเพลง “อศ.กช.รำลึก ” ที่ผมได้แต่งขึ้นเองกับประสบการณ์ในการทำงานที่วิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
วันนี้จึงขออนุญาตส่งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องงานอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ที่ผมทำมาตั้งแต่เริ่มบรรจุเป็นข้าราชการจนเกษียณอายุราชการครู ว่างานนี้คือเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและคนภาคเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมไทยอย่างแท้จริงครับ

Loading