news

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ  

 1. ลักษณะทุน
  1.1 เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี  จำนวนไม่เกิน 3 ทุน> 
  1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 20 – 30 วัน และผู้รับทุนต้องอยู่ทำวิจัยในสาธารณรัฐเกาหลีให้ ครบกำหนดเวลา โดยมีหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาทำวิจัย คือ นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจาก   ประเทศไทยเป็นวันที่ 1 และนับไปจนกระทั่งสิ้นสุดวันเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นวัน   สุดท้ายของระยะเวลาทำวิจัย โดยหมายรวมวันเสาร์และอาทิตย์เข้าไปด้วย
  1.3 เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ         อยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและ      ไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือเป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและ         เกาหลี โดยเป็นจุดเริ่มต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
  1.4 เป็นทุนที่ต้องมีนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host) ซึ่งสังกัดหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น และผู้สมัครขอรับทุน   จะต้องติดต่อด้วยตนเองก่อนยื่นใบสมัคร
 2. สาขาวิชาการที่รับสมัคร  
  ทุกสาขาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
 3. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
  3.1  มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง
  3.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
  3.3  เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
  3.4  เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
  3.5  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี
  3.6  มีความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการและขอบข่ายการวิจัยที่จะสมัครขอรับทุน ซึ่งจะ        สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัยตามที่ได้รับทุนมาใช้ประโยชน์ได้
  3.7 ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยตามกำหนดสัญญารับทุนของ วช.
  3.8 ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น  
  3.9 ได้รับหนังสือเชิญ (invitation letter) ให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host) ซึ่งสังกัดหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น  
 4. การสมัครขอรับทุน     
  4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนจากเว็บไซต์ของ วช.   ที่ http://www.nrct.go.th หัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย”     
  4.2  ผู้สมัครขอรับทุนต้องจัดทำเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด โดยส่งตัวจริง 1 (หนึ่ง)ชุด และสำเนา 5 (ห้า) ชุด รวมเป็น 6 (หก) ชุด รายละเอียดดังนี้                 
  1) แบบหนังสือนำส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ลงนามโดยผู้สมัคร                 
  2) แบบหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น          
  3) หนังสือเชิญ (invitation letter) ให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host) ซึ่งสังกัดหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น                 
  4) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย
  5) ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (application form)
  6) แผ่นบันทึกข้อมูลรายละเอียดข้อ 1) – 5) ในรูปแบบ MS word และ .pdf จำนวน 1 แผ่น     
  4.3  จัดเรียงเอกสารในข้อ 4.2 ตามลำดับหมายเลข 1) – 5) เป็นชุดๆ ให้เรียบร้อยครบถ้วน และส่งมายัง วช. ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ     
  4.4 การสมัครรับทุนตามประกาศนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัครหรือภายหลังที่ได้มีการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และ      จะไม่ได้รับการพิจารณา 
 5. รายละเอียดติดต่อและสถานที่จัดส่งเอกสารสมัครทุน

  ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 0 2579 1370 ถึง 9 ต่อ 203
  โทรสาร 0 2561 3049
  (ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น NRCT-NRF)
   
 6. กำหนดการ
  6.1 ระยะเวลาการรับสมัคร
  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม จนถึง วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยเว้นวันหยุดราชการและถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  6.2  ระยะเวลาทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
  6.3  ระยะเวลาแจ้งผลการพิจารณา ในเดือนเมษายน 2564
 7. ระเบียบปฏิบัติ
  7.1 การสมัครขอรับทุน
  1) ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศนี้และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนของ วช. โดยผู้สมัครอ่านรายละเอียดและมีความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้แล้ว
  2) กรณีเอกสารที่ผู้สมัครขอรับทุนส่งมาไม่ครบถ้วนขาดรายละเอียดข้อหนึ่งข้อใดหรือ ไม่จัดเรียงเอกสารตามลำดับหมายเลขเป็นชุดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 วช. จะไม่รับ พิจารณาคัดเลือกและไม่ส่งเอกสารดังกล่าวคืน โดยจะดำเนินการทำลายเอกสารดังกล่าว ทันที
  3) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุระยะเวลาและกำหนดการเดินทางที่ชัดเจน และควรคำนึงถึง ข้อจำกัดของเกาหลีในบางช่วงเวลาที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการทำวิจัยในสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ วันหยุดประจำชาติและวันหยุดสำคัญต่างๆ ของเกาหลี: วันคริสต์มาส วันส่งท้ายปีเก่า
  7.2 การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยและการสละสิทธิ์รับทุน
  1) กรณีที่ผู้รับทุนผ่านการพิจารณา หากต้องมีการแก้ไข/ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย ระยะเวลาเดินทางและหน่วยงานที่จะเยือนในสาธารณรัฐเกาหลี ผู้รับทุนต้องดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่ วช. กำหนด
  2) วช. ขอสงวนสิทธิ์เรื่องการปรับลดจำนวนวันเดินทางและการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการ ดำเนินการวิจัยที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการในกรณีที่ วช. และ NRF เห็นสมควรเท่านั้น โดย จะแจ้งให้ผู้สมัครขอรับทุนทราบและดำเนินการต่อไป
  3) เมื่อ วช. ได้ทำหนังสือแจ้งอนุมัติทุนให้แก่ผู้รับทุนทราบและพิจารณานั้น ผู้รับทุนต้องดำเนินการ ทำหนังสือแจ้งยืนยันการรับทุนภายในระยะเวลาที่ วช. กำหนด กรณีล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนกับผู้รับทุนดังกล่าว
  7.3 การทำสัญญารับทุน
  1) เมื่อผู้รับทุนแจ้งยืนยันการรับทุนมายัง วช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดและได้ส่งเอกสาร ประกอบการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว วช. จะดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนต่อไปและผู้รับทุน ต้องปฏิบัติตามสัญญารับทุนอย่างเคร่งครัด
  2) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจาก วช. แล้ว แต่ผู้รับทุนขอยกเลิกสัญญาโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร จึงถือเป็นเหตุให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนางานวิจัยและตัดสิทธิ์ ผู้สมัครรายอื่น วช. จะขึ้นบัญชีผู้ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นโดยไม่มีเหตุผล อันสมควรดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ผู้รับทุนแจ้งให้ วช. ทราบ
  7.4 การจัดทำรายงานวิจัย
  เมื่อสิ้นสุดการทำวิจัย ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยภาษาไทย จำนวน 5 ชุด ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลของรายงานฯ (MS word) จำนวน 1 แผ่น ให้ วช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญารับทุนฯ มิฉะนั้น วช. จะไม่พิจารณาจัดสรรทุนในโครงการอื่นของ วช. ให้แก่ผู้รับทุนตามระเบียบที่ วช. กำหนด และจะอยู่ในรายชื่อผู้ค้างส่งรายงานฯ ของ วช. และในกรณีที่เลยกำหนดระยะเวลาส่งรายงานวิจัยตามที่สัญญากำหนด ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานฯ โดยไม่ได้รับเงินงวดสุดท้าย (เงินประกันผลงาน) 
 8. การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
  8.1 วช. จะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ชั้นประหยัดให้แก่นักวิจัยไทย
  8.2 NRF ในฐานะหน่วยงานให้การรับรองนักวิจัยไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการ ทำวิจัยในสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายการเดินทางภายใน สาธารณรัฐเกาหลี ในอัตราวันละ 200,000 วอน 
 9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
  9.1 ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3
  9.2 ผู้สมัครส่งเอกสารครบถ้วนตามข้อ 4.2
  9.3 ข้อเสนอโครงการที่ขอรับทุนต้องแสดงถึงผลสำเร็จ/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจนและ ผลการวิจัยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่องานทางวิชาการและการพัฒนาประเทศได้
  9.4 การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ วช. เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ ผลการ พิจารณาขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาข้อเสนอโครงการร่วมกันระหว่าง วช. และ NRF
  9.5 การแจ้งผลการพิจารณาของ วช. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
  9.6 ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการรับทุนดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ วช. 

ดาวน์โหลด:

Loading