วันที่ 27 ตุลาคม2564 ดร.อำนวย เถาตระกูล และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ได้ 2 หลักสูตร

วันที่ 27 ตุลาคม2564 ผมและผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ได้ 2 หลักสูตร
หลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรสำหรับนักวิจัยที่มีความชำนาญด้านการวิจัยแล้วเป็นการเฉพาะในการออกแบบสร้างงานวิจัยนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง
หลักสูตรที่สอง สวพท.02 เป็นหลักสูตรสำหรับนักวิจัยมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบวิจัยนวัตกรรมรวมทั้งได้ออกแบบ แบบฝึกการเขียนงานวิจัยที่ใช้งานได้จริง สำหรับประกอบหลักสูตรทั้ง 2 ดังกล่าวอีกด้วย
หลักสูตรทั้ง 2 นี้จะนำไปใช้ที่สถาบันวิทยสิริเมธี วังจันทร์วัลเลย์ ในระดับ ป.โท, และระดับ ป.เอก, ครับ
ซึ่งสถาบันวิจัยพ้ฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย จะลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิทยสิริเมธี กันพัฒนานักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของประเทศ สนองนโยบายThailand 4.0ที่ใช้วิทยาศาสตร์ +เทคโนโลยี ในการสร้างงานวิจัยนวัตกรรม เสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศต่อไป
ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สิริลักษณ์ ดวงแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายติดตามประเมินผล ได้ประสานงานกับ ศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ สถาบันวิทยสิริเมธี ที่จะลงนามความร่วมมือกันในเร็วๆนี้หลังจากปลอดโควิดในพื้นที่วังจันทร์ วัลเลย์ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 160 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง