สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ผอ.ยุพิน พิมสร ผอ.วอศ.เอี่ยมละออ ให้เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน RBL โดยมีดร.อำนวย เถาตระกูล และ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เป็นวิทยากร

วันที่ 27-29 มกราคม2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ผอ.ยุพิน พิมสร ผอ.วอศ.เอี่ยมละออ ให้เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน RBL โดยมีผม และ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เป็นวิทยากร..ครับ

เนื้อหาวันแรก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานวิจัย ส่วนที่2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย RBL..ครับ

เนื้อหาวันที่สอง เป็นการฝึกปฏิบัติเขียนงาน2ชิ้นคือ งานชิ้นแรกได้แก่ เขีบนแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานวิจัย งานชิ้นที่สองเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย RBL.ครับ

หากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และสถาบันวิจัย..สนใจที่จะเข้าศึกษาเรียนรู้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ..

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 84 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง