news

หน้าที่ของช่าง อปท.

ลองมานั่งไล่ดูว่าช่าง อปท. ต้องรับผิดชอบกฎหมายและปฏิบัติงานใดบ้าง

 1. พรบ.ควบคุมอาคาร
 2. พรบ.ขุดดินถมดิน
 3. พรบ.ผังเมือง
 4. พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง
 5. พรบ.โรงงาน
 6. พรบ.ทางหลวง
 7. พรบ. วิศวกร
 8. พรบ. สถาปนิก
 9. พรบ.หอพัก
  10.พรบ.โรงแรม
 10. พรบ.อาคารชุด
 11. พรบ.สิ่งแวดล้อม
 12. พรบ.เดินเรือในน่านน้ำไทย
 13. พรบ.น้ำบาดาล
 14. พรบ.จัดสรรที่ดิน
 15. พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
 16. ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
 17. พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
 18. หลักเกณฑ์ราคากลาง
 19. งานสำรวจ
 20. งานเขียนแบบ
 21. งานประมาณราคา/จัดทำราคากลาง
 22. งานระวังชี้แนวเขต
 23. งานซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 24. งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 25. งานประปาหมู่บ้าน
 26. แก้ปัญหาน้ำท่วม
 27. งานโยธาทั่วไป
 28. งานตามนโยบายรัฐบาล
 29. บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินคดี
 30. สำรวจบ้านพัง/ไฟไหม้
 31. ควบคุมงาน/ตรวจงานก่อสร้าง
 32. เรื่องร้องเรียน
 33. ตั้งเต๊นท์ ตั้งเวที
 34. …….ฯลฯ………
  นี่มันคนหรือซุปเปอร์แมนวะเนี่ย
  @anonymous 18 มกราคม 2562

Loading