หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร “การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9”

เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 ได้รับเชิญจากท่านผู้อำนวยการ ยุพิน พิมสร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9 เน้น “การเขียนแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D” มีเนื้อสาระสำคัญคือ
1.หลักการจัดการอาชีวศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เน้นให้เห็นการเชื่อมโยงให้เห็นผลสัมฤทธิ์การเรียนต้องสอดคล้องกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติตรงไหน อย่างไร
2.หลักการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยเน้นให้ครูผู้สอนรู้ว่า แต่ละรายวิชาของแต่ละหลักสูตรเมื่อสอนนักเรียนจบแล้ว ต้องมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานสมรรถนะหลักสูตร และตรงตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติด้วย
3.หลักการสอนให้เกิดสมรรถนะอาชีพและการเขียนมาตรฐานสมรรถนะอาชีพเพื่อการสอนและการเรียนรู้
4.หลักการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ เพื่อกำหนดหรือหาอาชีพมาสอนในแต่ละรายวิชา และให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา
5.การจัดทำModul Spec ของอาชีพเพื่อกำหนดขอบเขตของเนื้อหาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนำไปเขียนแผนการสอน/การจัดการเรียนรู้
6.ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสมรรถนะอาชีพ
7.ฝึกปฎิบัติเขียนModul Spec
8.หลักการเขียนแผนการสอน/เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอาชีพและบูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9
9.ฝึกปฏิบัติเขียนแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีพ
9.1 การกำหนดชื่อหน่วยการสอน
9.2 การกำหนดคาบสอน
9.3 การเขียนจุดประสงค์ทั่วไป
9.4 การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
9.5 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9.6 การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอน
9.7 การกำหนดเลื่อกสือให้เหมาะสมกับเนื้อหาสอนการปฏิบัติ
9.8 การเขียนหลักเกณฑ์แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะอาชีพ
9.9 การนำเสนอผลการปฏิบัติ/วิพากษ์/ให้ข้อเสนอแนะ
ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่ครูผู้ช่วย ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้เรียนรู้และปฏิบัติกันเป็นเวลา 6 วัน แบบเอาจริงเอาจัง ขยัน อดทน มุ่งมั่น กันทั้ง15 คน
ต้องขอชื่นชมท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ที่มีวิสัยทัศน์พัฒนาครูผู้ช่วยให้เขียนแผนการสอน/การเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอาชีพเป็นของตนเองได้อย่างถูกต้องเสียที โดยมุ่งที่จะแก้ปัญหาครูเขียนแผนการสอนไม่เป็นลอกมาจากสำนักพิมพ์แล้วนำมาสอนโดยไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรใดๆทั้งสิ้นถือว่าท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ได้สร้างคุณูปการกับการอาชีวศึกษาอย่างมากมายมหาศาล ครับ
ขอขอบคุณ ชื่นชม ครูผู้ช่วย ทั้ง 15 ท่าน ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย ครับ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 279 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง