แจกฟรี Ebook จำนวน 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า

โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand

Future of Living – อนาคตของการใช้ชีวิต
http://online.anyflip.com/fuvvc/wnaq/mobile/index.html

Future of Work – อนาคตของการทำงาน
http://online.anyflip.com/fuvvc/lzig/mobile/index.html

Future of Learning – อนาคตของการเรียนรู้
http://online.anyflip.com/fuvvc/utuw/mobile/index.html

Future of Play – อนาคตของความเพลิดเพลิน
http://online.anyflip.com/fuvvc/xjid/mobile/index.html

Future of Mobility – อนาคตของการเดินทาง
https://online.anyflip.com/bpnjl/qmys/mobile/index.html

Future of Sustainability – อนาคตของความยั่งยืน
https://online.anyflip.com/bpnjl/aftf/mobile/index.html

Loading