ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากร การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเชิญจากท่าน ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ให้เป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่คณาจารย์ทุกคณะ เป้าหมายทุกคณะจะต้องมีหลักสูตรระยะสั้นอย่างน้อย 1 หลักสูตร

ในการอบรมครั้งนี้มีงานที่คณาจารย์จะต้องทำงานดังนี้

  1. เลือกกล่มอาชีพหรือเลือกอาชีพ
  2. ทำการวิเคราะห์หาสมรรถนะของอาชีพเพื่อมากำหนดเป็นหัวข้อรายการสอน และคำอธิบายรายวิชา
  3. เริ่มวิเคราะห์อาชีพโดยใช้ ทฤษฎีFunctional Analysis ค้นหาบทบาท หน้าที่ หน่วยสมรรถนะหลัก และหน่วยสมรรถนะย่อย
  4. นำสมรรถนะย่อยที่ได้ไปจัดกลุ่มสมรรถนะ 4 ประเภท คือ สมรรถนะในหน้าที่ สมรรถนะเฉพาะ สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะการบริหาร
  5. นำสมรรถนะย่อยแต่ละสมรรถนะไปเขียน Module Spec เพื่อกำหนดเกณฑ์ กำหนดขอบเขตของเนื้อหาความรู้ ทักษะ และกิจนิสัย
  6. นำผลการวิเคราะห์ทั้งหมดที่ได้ไปเขียนหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น ตามองค์ประกอบตามมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการ 2551 มี 15 องค์ประกอบ
  7. กำหนด รบ.ปวพ หรือ รบ.1 ตามมาตรฐานที่กำหนด
  8. กำหนด รบ.2 กำหนดรูปแบบประกาศนียบัตร ฯลฯเป็นต้น
  9. ผลงานครั้งนึ้ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้น ทั้งหมดครบทุกคณะวิชา..ครับ

ต้องขอบคุณ ชื่นชม คณาจารย์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยที่ตั้งใจและสู้งานสามารถเขียนหลักสูตรได้ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ครับ

ประการสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างดียิ่งจากคณบดี รองคณบดี และ จนท.ทุกคนครับ..

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 684 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง