วันที่ 17 – 18 สิงหาคม2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ผมในฐานะเลขาธิการ กับ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา และ อ.ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ได้รับเชิญจากประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย 3 หมวดวิชา ดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีเนื้อหาดังนี้

หมวด 1 หัวข้อ “หลักการและปฏิบัติการสมรรถนะอาชีพ”และหัวข้อ “กิจกรรม MILYแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละรายวิชา ฐาน 2 สายสนับสนุน” โดยการสอนทางออนไลน์ ซึ่งหัวข้อนี้ ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นผู้บรรยาย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. มีสาระสำคัญดังนี้

  1. สมรรถนะสายวิชาการ
  2. สมรรถนะสายสนับสนุน
  3. สมรรถนะนักศึกษา
  4. การประเมินสมรรถนะของตนเอง
  5. การวางแผนการพัฒนาตนเอง ID-PLAN

หมวดที่ 2 หลักการและปฏิบัติการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อนี้ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เป็นผู้บรรยายเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. มีสาระสำคัญดังนี้

  1. กรอบนโยบายการวิจัยชาติ ยุทธ์ศาสตร์ชาติกับการวิจัย
  2. กระบวนทัศน์การวิจัยConstruction & Search
  3. หลักการวิจัยสร้างนวัตกรรม ADDIE Modelเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หมวดที่ 3 หลัการและปฏิบัติการของวิศวกรสังคม อาจารย์ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว เป็นผู้บรรยาย เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น. มีสาระสำคัญดังนี้

  1. บทบาทวิศวกรสังคม(ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์)
  2. การเป็นคนของพระราชา..สู่การพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2564
เป็นการฝึกปฏิบัติการมีการแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1 สายวิชาการ มี ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เป็นผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator) ให้ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานวิจัยนวัตกรรมADDIE Model เพื่อนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฐานที่ 1 สายวิชาการ มี ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เป็นผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator)เริ่มตั้งแต่ 09.00-17.00 น. ให้ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานวิจัยนวัตกรรมADDIE Model เพื่อนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ฐานที่ 2 สายสนับสนุน มีการปฏิบัติ 2 กิจกรรมโดยมี ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นผู้อำนวยความสะดวก(Facilitator) เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติการประเมินสมรรถนะของตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสายงาน
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาตนเอง

ฐานที่ 3 นักศึกษา โดยมีอาจารย์ศิริลักษ์ ดวงแก้ว เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ดังนี้
กิจกรรมปฏิบัติการหา Need Assessment
มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 230 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการจำนวน 75 คน สายสนับสนุน จำนวน 25 คน และนักศึกษา(วิศวกรสังคม) จำนวน 130 คน
ต้องชื่นชมบุคลากรผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เข้าอบรมที่ตั้งใจ มุ่งมั่น ทำแบบฝึกปฏิบัติของแต่ละฐานกันได้ผลงานออกมาแล้วสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรของ มรภ.มหาสารคาม มีคุณภาพครับ ที่สำคัญหลังจากตรวจแบบฝึกการประเมินสมรรถนะตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ของอาจารย์ 75 คน แล้วให้เกรดได้ 2 ระดับ คือ
ระดับ”ดี” มีจำนวน 73 คน
ระดับ”ดีมาก”มีจำนวน 2 คน ครับ

ที่สำคัญต้องชื่นชมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มุ่งมั่น คาดหวังในการเปลี่ยนโฉมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย เท่าทันความก้าวของงานวิชาการ ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย..ครับ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสมรรถนะและวิจัยนวัตกรรม

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

สมรรถนะประจากลุ่มงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

เอกสารประกอบการอบรมการวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

แบบฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 226 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง