สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ข่าวสาร
5 กรกฎาคม2564ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับติดต่อประสานงานจาก จนท.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เชิญชวนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย สมัครเข้ารับการประเมินเป็นองค์กรมีหน้าที่ประเมินสมรรถนะบุคคล สาขาวิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการบริการการศึกษา วิจัยและภาษา [readmore…]
ลูกศิษย์วิจัย ดร.อำนวย เถาตระกูล ครูประจำชั้นและผู้ประสานงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อาจารย์

ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1รองศาสตราจารย์นิรุตถึงนาคอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรปภาอารีราษฎร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิตบุญทองเถิงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4อาจารย์วุฒิพลฉัตรจรัสกูลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรโททำผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6นางวรรณวิสายศระวาสผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7รองศาสตราจารย์สัญญาเคณาภูมิผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8นายเมธีกลมดวงผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9รองศาสตราจารย์ประสพสุขฤทธิเดชประธานกรรมการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมิกาแสนโสมประธานกรรมการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11อาจารย์กาญจนาดงสงครามรองประธานกรรมการสำนักงานศูนย์นวัตกรรมทางสังคมฯมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์รามนรีนนทะภากรรมการสำนักงานศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13อาจารย์สุนันทากลิ่นถาวรกรรมการสำนักงานศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14อาจารย์วาสนาบรรลือหาญกรรมการสำนักงานศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15อาจารย์ศศิธรอ่อนเหลากรรมการสำนักงานศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16นายอำพลภูคำศักดิ์กรรมการสำนักงานศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
17นายชาญสิปป์ศิลารัตน์กรรมการสำนักงานศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18นางอารยากิตติจารุภักดีกรรมการสำนักงานศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19นายธนกฤตวิชัยวงษ์กรรมการและเลขานุการสำนักงานศูนย์นวัตกรรมฯมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20รองศาสตราจารย์สิทธิชัยบุษหมั่นกรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21รองศาสตราจารย์วาริธราศรีกรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรภัทรน้อยหลุบเลากรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์สกุลไทยกรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
24ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวนัยทะคำสอนกรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลริศาคำสิงห์กรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
26ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชวราศาลารมย์กรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอลัดดาโอ่งกลางกรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณเอกสะพังกรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
29อาจารย์สราดาวงศ์มังกรกรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
30อาจารย์นุจรีใจประนบกรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
31อาจารย์ปองปรัชญ์เกศาสุวรรณกรรมการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
32อาจารย์ธัญชนกปะวะละกรรมการและเลขานุการกลุ่มงานปฏิรูประบบการบริหารฯมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
33อาจารย์ศิรินทรเลียงจินดาถาวรรองประธานกรรมการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
34รองศาสตราจารย์ภณิตาสุนทรไชยกรรมการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
35ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรียาไชยปัญหากรรมการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
36ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณยางคำกรรมการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกรนามนัยกรรมการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38อาจารย์กชนิภาวานิชกิตติกูลกรรมการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
39อาจารย์ชัยธวัชศิริบวรพิทักษ์กรรมการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
40อาจารย์นาวามาสวนจิกกรรมการและเลขานุการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฯมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
41รองศาสตราจารย์รภัสสาจันทาศรีรองประธานกรรมการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
42ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรัชอารีราษฎร์กรรมการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
43ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดลกัญญาคำกรรมการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
44ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราผาระนัดกรรมการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
45ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐชัยจันทชุมกรรมการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
46อาจารย์พิทักษ์ธรรมะกรรมการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47อาจารย์นพดลสมผลกรรมการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
48อาจารย์จักรพงศ์ลิ้มสุวรรณกรรมการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
49อาจารย์วีระพนภาณุรักษ์กรรมการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
50อาจารย์พัชระนาเสงี่ยมกรรมการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
51อาจารย์กัญชลิการัตนเชิดฉายกรรมการและเลขานุการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหล็กไหลจันทะบุตรรองประธานกรรมการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
53ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญพิมราชกรรมการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
54อาจารย์ธิดารัตน์อัฐกิจกรรมการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
55อาจารย์สราวุฒิดาแก้วกรรมการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
56อาจารย์สายใจเพ็งทีกรรมการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57อาจารย์อุดรจิตจักร์กรรมการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
58อาจารย์กีรติทองเนตรกรรมการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
59อาจารย์สุนทรโชคสวัสดิ์ธนะกิจกรรมการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
60นายณัฐวุฒิฤทธิเดชกรรมการและเลขานุการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
61ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลมาศปฐมวณิชกุลประธานกรรมการกลุ่มงานประประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
62อาจารย์สิริวัฒน์ละตารองประธานกรรมการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
63นายประมวลราชมูลกรรมการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
64นายธนกฤตเศษวงศ์กรรมการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
65นายณัฐภูมิเหมกุลกรรมการและเลขานุการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
66อาจารย์ณัฐธิดาบังเมฆคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67อาจารย์เนตรนภาเรืองไชยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
68อาจารย์ธรรมนูญพัดมะนาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
69ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนวิชัยสายรักษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
70อาจารย์พิมพ์วลัญช์พลหงษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
71อาจารย์สุนิศาโพธิแสนสุขคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
72อาจารย์สิรินภาขจรโมทย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
73ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรณรงค์สิริปิยะสิงห์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
74อาจารย์ขวัญยืนเลี่ยมสำโรงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
75อาจารย์มาวินปูนอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
76อาจารย์สุดารัตน์คำปลิวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
77รองศาตราจารย์ธนัณชัยสิงห์มาตย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
78ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอบชัยนิกรพิทยาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
79อาจารย์รทวรรณอภิโชติธนกุลคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80อาจารย์นลินีหิมพงษ์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
81อาจารย์จินดาพรปัสสาโกคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
82อาจารย์สุพจน์เกตุดาวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
83อาจารย์ธารีรัตน์ขูลีลังคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
84รองศาสตราจารย์ประภัสสรปรีเอี่ยมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
85อาจารย์ธีรพจน์ภูริโสภณคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
86อาจารย์อาภาภรณ์จวนสางคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
87อาจารย์สาวิตรีชุ่มจันทร์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
88อาจารย์ชัชวรรณ์สีโรจนวุฒิกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
89อาจารย์กานต์สินีทิพย์มณเทียรคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
90อาจารย์สุธิดาผิวขาวคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
91อาจารย์อภิชาติเหล็กดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
92อาจารย์ณพรรธนนท์ทองปานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
93อาจารย์ธเนศยืนสุขคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
94ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธุ์สมบัติธีระคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
95อาจารย์ชาติวิรุทธ์ภัทธสุเมธีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
96อาจารย์ภาณุวัตรรื่นเรืองฤทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
97อาจารย์ทรงพลนามคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
98อาจารย์มุณีจันทะรังคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
99อาจารย์ปกเกศจันทะกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
100อาจารย์นฤดลสวัสดิ์ศรีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
101อาจารย์สิทธิโชคพรรค์พิทักษ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
102อาจารย์พรพิษณุธรรมปัทม์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
103อาจารย์ฐานิดาศรีหาวงศ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
104อาจารย์ไกรจักรแก้วพรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
105อาจารย์วุฒิศักดิ์คุณุคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
106อาจารย์วีรเดชโขนสันเทียะคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
107นางมนัสวินจิตตานนท์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
108อาจารย์รตนดาอาจวิชัยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
109ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑีราอาษาศรีสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
110อาจารย์ชมภู่เหนือศรีสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
111อาจารย์ปภาพิตศรีสว่างวงศ์สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
112ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ทิพย์ชาติสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
113อาจารย์ปวริศสารมะโนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
114อาจารย์สุชาดาหวังสิทธิเดชสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
115นางสุจิตราเตียงงาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
116อาจารย์นฤมลกางเกตุสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
117อาจารย์ดิษยพงศ์หกสุวรรณสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายสนันสนุน

ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางสาวธัญณิชาสุวรรณภักดีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2นางสาวอมรรัตน์ช่อประพันธ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3นายวศินบุญทองเถิงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4นางอาภากรประจันทะเสนนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5นางสาววรรณภาขันอาษานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6ว่าที่ ร.ต.อนิรุทธ์แดงหยงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7นางสุพัฒนามณีทัพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8นายมาตรายุบลชูนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9นางสาวเสาวนีย์ศรีวิชานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10นางสาวชลธิชาจันทเขตต์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11นายเสถียรภูมีแกดำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12นางสาวรตวรรณประวิรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13นายสันธวัลย์พวงมัชชิมานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14นางสาวสิริยาพรเกษไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15นางสาวศศิประภารังษาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16นายธนกฤตวิชัยวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
17นางสาวอุมาพรพนมเขตนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
18นางสาวสุกจิตต์ภูมิพระบุนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19นายศราวุธชิณวังนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20นายพนมพรบำรุงบุญบุคลากรปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21นางสาวนันท์นภัศอนันทวรรณ์บรรณารักษ์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
22นางสาวปภาดาธรรมจันทาบรรณารักษ์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23นางสาวสมฤดีพิณทองบรรณารักษ์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
24นายธนาธิปยุภานิชผู้ปฏิบัติงานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25นางสาวสุนิสาเทพาศักดิ์ผู้ปฏิบัติงานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
26นายชัยณรงค์ไชยรักษ์พนักงานขับรถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้สอนวิชา 1) ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย 2) การกำหนดโจทย์วิจัย 3) การออกแบบวิจัยR&D
รุ่นที่
ชื่อโครงการ
วัน เดือน ปี
หน่วยงาน/สถานที่
1
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
Readmore
ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ขามพื้นที่ขามเรียง)
2
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2
Readmore
ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2559รุ่นที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ณ โรงแรม เค เอ็ม กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
3
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
Readmore
ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
4
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
Readmore
ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมอาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
Readmore
ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559รุ่นที่ 5 กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมสถาบันพระประชาบดี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
6
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
Readmore
ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2559รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ อาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
Readmore
ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559รุ่นที่ 7 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องวิภาวดี V.1 ชั้น 4 โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร
8
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8
Readmore
ระหว่างวันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2559รุ่นที่ 8 กรมอุตุนิยมวิทยา ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ
9
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 9
Readmore
ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560รุ่นที่ 9 กรมควบคุมโรค ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จังหวัดปทุมธานี
10
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 10
Readmore
ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560รุ่นที่ 10 มหาวิทบาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
11
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 11
Readmore
ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2560รุ่นที่ 11 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
12
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12
Readmore
ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560รุ่นที่ 12 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รังสิต จังหวัดปทุมธานี
15
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 15
Readmore
ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2560 รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จังหวัดกรุงเทพฯ

เว็บไซต์ >> สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Loading