ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก วท.ปักธงชัย ให้เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกานเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน RBL:Research based learning [readmore…]
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เลขานุการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ ได้ร่วมประชุมกับ คุณวรากร ธนูสนธิ์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และคุณอุดมลักษณ์ ภักดีวานิช นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ณ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ [readmore…]
วันที่ 27-29 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การจัดการเรียนรู้อาชีว ศึกษาโดยใช้ฐานการวิจัย [readmore…]
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับลงทะเบียนในระบบ e-GP และอนุมัติให้ “สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย” เป็นผู้ประกอบการประเภท นิติบุคคล ที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐได้ [readmore…]
23 ธันวาคม 2564 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ดร.ชอ ภัทรพล ผอ.ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากร หลักสูตรนักบริหารงานช่าง(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)รุ่นที่ 79 [readmore…]
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ติดต่อประสานกับ ท่าน ผอ.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เกี่ยวกับความร่วมมือ MOU ในการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยให้เป็นต้นแบบในการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย [readmore…]
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดร.อำนวย เถาตระกูล และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ได้ 2 หลักสูตร [readmore…]
วันที่ 27 ตุลาคม2564 ดร.อำนวย เถาตระกูล และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ได้ 2 หลักสูตร [readmore…]
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มี ดร.อำนวย เถาตระกูล และ น.อ.(พ)ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา, ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์,ได้ร่วมประชุมกับท่านอธิการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยรังสิต [readmore…]
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ผมในฐานะเลขาธิการ กับ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา และ อ.ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ได้รับเชิญจากประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย 3 หมวดวิชา [readmore…]
ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นวิทยากรวิชา กราฟชีวิต ทางออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา เกิดมุมมองที่มีหลักการเหตุผล เข้าใจที่มาที่ไป และการพยากรณ์การตัดสินใจในอนาคตเชิงสถิติที่ล้ำลึกแหลมคมดุจ “ลูกธนู” จึงออกแบบหลักสูตรการบรรยายเป็นขั้นเป็นตอน [readmore…]
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ได้รับติดต่อประสานงานจาก จนท.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เชิญชวนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย สมัครเข้ารับการประเมินเป็นองค์กรมีหน้าที่ประเมินสมรรถนะบุคคล สาขาวิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการบริการการศึกษา วิจัยและภาษา [readmore…]
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเสนอขอรับรองจาก ก.ค.ศ. [readmore…]
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น “ หลักสูตรการบริหารการจัดการเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ” [readmore…]
6 มีนาคม 2564
วันที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ตกผลึกในการสรรหาคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย [readmore…]

ข่าวสารทุนวิจัย

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564 [readmore…]
ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาอาเซียนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้ความร่วมมือไครภาคคีไทย-สวีเดน 2020/2021 [readmore…]
บริติช เคานซิล (British Council)เปิดรับสมัครโครงการทุน British Council Scholarships for Women in STEM [readmore…]
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส [readmore…]
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย รับสมัครปรเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 25 คน [readmore…]