ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญ ให้เป็นวิทยากรวิชา "กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (การคิดเชิงกลยุทธ์) [readmore…]
วันที่ 8 มกราคม 2567 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุม ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะประเมินที่ร่วมรับผิดชอบในการประเมินโครงการ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ สสส. [readmore…]
วันที่ 6 มกราคม 2567 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากท่าน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรนิติกร รุ่นที่51 [readmore…]
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.. ให้เป็นวิทยากร หลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่13 “วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา” [readmore…]
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก นายพนมเทียน เส้งวัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่76 [readmore…]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน”เลขาธิการคุรุสภา” ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ให้เข้าร่วมประชุมครั้งที่2/2566 เป็นการพิจารณาร่างหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา [readmore…]
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการถาบันวิจัยและพัฒนาสมนรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อปฏิบัติงานในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน [readmore…]
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้เป็นประธาน “มอบใบรับรองมาตรฐานอาชีพ และบัตรประจำตัว ของผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ระดับ 8” ให้กับนักวิจัยที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาชีพ รุ่นที่1 [readmore…]
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่าน ผอ.พนมเทียน เส้งวัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรนักวิชาการศึกษาสาธารณะสุข รุ่นที่10 รายวิชา “วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่” [readmore…]
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “อาจารย์ประจำและกรรมการหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา มหาบัณฑิต” ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร [readmore…]