องค์กรรับรอง

ระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI NET
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
>> เข้าสู่ระบบ TPQI-NET
>> คู่มือการใช้ระบบ TPQI-NET
>> วิดีโอคู่มือวิธีการใช้งานระบบ TPQI-NET
>> ดาวน์โหลด แบบยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

perspective in learning

ตัวอย่างใบสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะอาชีพบุคคล  แบบเทียบประสบการณ์ (RESK)

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
Occupational Standard and Professional Qualifications

สรุปมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

Loading