ศาสตร์พระราชา

กองทัพภาคที่ 1
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1
ที่ทำการตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี รับผิดชอบพื้นที่ในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก
ลุ่มน้ำที่
ชื่อลุ่มน้ำ
รูปภาพ
ชื่อ เอกสาร/สื่อ
10
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจำปีหนองแขม เขตหนองแขม
ซึ่งเป็นหนึ่งใน 15 ฝั่งเขตที่อยู่ในฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร จะมีสวนปลูกไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่อยู่ท่ามกลางหมู่บนจัดสรรและอาคารพาณิชย์ แถมยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร ในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด ซึ่งนำดอกจำปีมาสกัดน้ำมันดอกจำปี เพื่อให้ได้เป็นหัวน้ำหอมสำหรับนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
[เปิดอ่าน…]
ฟาร์มเห็ดป้านา อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ชุมชนบ้านคลองขวางบนได้รับเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2558 ในฐานะชุมชนท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศน์อนุรักษ์ซึ่งนอกจากชาวบ้านที่นั่นจะมีรายได้จากการเพาะเห็ดและการทำผลิตและสินค้าเกษตรแปรรูปแล้วรายได้อีกทางหนึ่งก็คือรายได้จากการท่องเที่ยววิถีชุมชนซึ่งเป็นเสมือนกำไรที่ได้จากต้นทุนของพวกเขานั่นเอง [เปิดอ่าน…]
11
ลุ่มน้ำสะแกกรัง
12
ลุ่มน้ำป่าสัก
13
ลุ่มน้ำท่าจีน ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาที่เป็นการรวมกลุ่มของชาวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการปลูกข้าวให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด
[เปิดอ่าน…]
14
ลุ่มน้ำแม่กลอง
15
ลุ่มน้ำบางปะกง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา
ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้ได้มีหมี่กรอบรสชาติอร่อย สีสันสวยงาม ยังเป็นอนุรักษ์หมี่กรอบไว้คู่คนไทย รวมถึงการร่วมกลุ่มยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และสิ่งสำคัญเติมความสุขกลุ่ม ให้กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง
[เปิดอ่าน…]
16
ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
17
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
18
ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี
ชาวนาในจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ลดต้นทุน สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ความสำเร็จของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ต้นแบบอย่างครบวงจร และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้กับชาวนาได้อย่างยั่งยืน
[เปิดอ่าน…]
กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพง ชุมชนพงศ์ประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
อาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่มีสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนมะพร้าว แต่ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไป บวกกับเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้พืชผลเกษตรตกต่ำ จึงต้องหาอาชีพเสริมกัน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ที่มีแต่โบราณ จนได้รวมกลุ่มกันเลี้ยงผึ้งโพง ที่ชุมชน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างอาชีพเสริม นอกจากเราได้เห็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านทำรีสอร์ทผึ้ง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน [เปิดอ่าน…]
กองทัพภาคที่ 2
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2
ที่ทำการตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง รับผิดชอบพื้นที่ในลุ่มน้ำภาคเหนือ
ลุ่มน้ำที่
ชื่อลุ่มน้ำ
เอกสาร
1
ลุ่มน้ำสาละวิน
2
ลุ่มน้ำโขงเหนือ
6
ลุ่มน้ำปิง
7
ลุ่มน้ำวัง
8
ลุ่มน้ำยม
9
ลุ่มน้ำน่าน
กองทัพภาคที่ 3
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3
ที่ทำการตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ในลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลุ่มน้ำที่
ชื่อลุ่มน้ำ
รูปภาพ
ชื่อ เอกสาร/สื่อ
3
ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกล อยากให้มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และบริโภคอาหารที่มีประโยชน์อย่างน้ำนมโค จึงทรงมีพระราชดำรินำอาชีพการเลี้ยงโดนมเข้ามาในเมืองไทยเป็นครั้งแรกและสนับสนุนให้เกษตรกร ไทยเลี้ยงโคนม ทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย เพื่อไม่ต้องถางไม้ทำลายป่า และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งซึ่งสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จ.สกลนคร
[เปิดอ่าน…]
4
ลุ่มน้ำชี สวนผักปากช่องฟาร์ม มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับงานด้านการเกษตรในกระบวนการการผลิต จนสามารถเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมส่งเสริมการเกษตร จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้เกษตรรุ่นใหม่มาเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการทำสวนผักปัจจุบัน
[เปิดอ่าน…]
5
ลุ่มน้ำมูล เกษตรไม่เกษียณ : ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์ ดำเนินชีวิตวัยเกษียณไปอย่างเรียบง่ายในพื้นที่สวนเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรในรูปแบบไร่นาสวนผสมบนพื้นที่ 15 ไร่ และการทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างการถ่ายภาพ ช่วยสร้างความสุขและคุณค่าให้กับชีวิตในวัยเกษียณ
[เปิดอ่าน…]
เส้นทาง "เกษตรก่อนเกษียณ" เริ่มต้นไว สู้ใหม่ได้ทัน! “อ.ธีระพล จันทวงษ์” อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสูง อ.บินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ที่เพิ่งเกษียณราชการไปเมื่อปีที่ผ่านมา ก็เป็นหนึ่งในชาวสูงวัยที่ทำเกษตร เพียงแต่อาจารย์นั้นเริ่มทำเกษตรนำร่องไว้ก่อนถึง 10 ปี! และไม่ได้ปลูกแค่มะนาว แต่มีพริกไทย เพกา สะเดา กล้วย ขนุน ลำไย จนกลายมาเป็น “คุ้มจันทวงษ์ ” บ้านเนินหินกอง หมู่ 13 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในปัจจุบัน
[เปิดอ่าน…]
กองทัพภาคที่ 4
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 4
ที่ทำการตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบพื้นที่ในลุ่มน้ำภาคใต้
ลุ่มน้ำที่
ชื่อลุ่มน้ำ
รูปภาพ
ชื่อ เอกสาร/สื่อ
19
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
20
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รายการ หา HOW ใส่หัว ตอน "ดินปลูก" ทุ่งหัวเมืองฟาร์ม อ.นาทวี จ.สงขลา NBT 2 HD
[เปิดอ่าน…]
รายการ หา HOW ใส่หัว ตอน "ผักยกแคร่" ทุ่งหัวเมืองฟาร์ม อ.นาทวี จ.สงขลา NBT 2 HD
[เปิดอ่าน…]
21
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย จ.ปัตตานี การส่งออกสินค้าฮาลาล ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวมุสลิม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามข้อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและปราศจากสิ่งต้องห้าม โดยต้องได้รับใบรับรองฮาลาล
[เปิดอ่าน…]
22
ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝายมีชีวิต บ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ 5 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
บันนังกระแจะ คือชื่อหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 5 ในตำบลธารโต อ.ธารไต จังหวัดยะลา เป็นชุมชนไทยพุทธ ที่ทำมาหากินโดยยึดอาชีพทำสวนและทำการเกษตร บนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์
[เปิดอ่าน…]

Loading