งานทะเบียนวิทยากร

ลำดับรูปภาพคำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขทะเบียนความเชี่ยวชาญเบอร์โทร หมายเหตุ
1
ดร.อำนวย เถาตระกูล25600001"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- ด้านวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านวิจัยทางสังคมศาสตร์
- ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี (สาขาวิศวกรรมโยธา)
- ด้านการวิจัยสมรรถนะอาชีพ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
- ด้านการหลักสูตร การจัดการเรียน สมรรถนะอาชีพ
- ด้านการวัดและประเมินผลสมรรถนะอาชีพ
- ด้านการจัดการเรียนการสอนนอกระบบ-ทางไกล
- ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- ด้านการจัดการความรู้ KM
- ด้านการบริหารการศึกษา
- ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ฯลฯ
090 197 6034
081 289 6077
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
2
รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา25600002"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีม.สุโขทัยธรรมาธิราช
3
ผศ.ดร.นัทธ์หทัยเถาตระกูล25600003"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีมรภ.เชียงใหม่
4
ดร.ชาติชายเกตุพรหม25600004"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีผอ.วษท.ร้อยเอ็ด
5
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ดีศีลธรรม25600005"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีม.มหาสารคาม
6
ดร.สมนึกหงษ์ยิ้ม25600006"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีรพ.อุทัยธานี
7
ดร.สุดารัตน์หวลมุกดา25600007"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีมรภ.สุราษฎร์ธานี
8
ผศ.ดร.ภคพนธ์ศาลาทอง25600008"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีมทร.สุวรรณภูมิ
9
ผศ.ดร.มนวิภาวงรุจิระ25600009"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีม.สุโขทัยธรรมาธิราช
10
ผศ.ดร.ปรานีตปนียวรวงศ์25600010"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีม.บูรพา
11
ผศ.ดร.กัญฐณาดิษฐ์แก้ว25600011"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีมทร.ราชมงคลล้านนา
12
ผศ.วันฤดีสุขสงวน25600012"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีม.รังสิต
13
น.อ.พิเศษ.ดร.สุพตน์มิตรยอดวงศ์25600013"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีกองทัพอากาศ
14
ดร.ธีรยุทธอุดมพร25600014"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- ด้านวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- ด้านวิจัยทางสังคมศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม) ฯลฯ
087 774 3979ม.วงศ์ชวลิตกุล
15
รศ.ดรพนิตสุภาธรรมประมวล25600015"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- ด้านวิจัยการตลาด/บริหารธุรกิจ
- ด้านวิจัยวิสาหกิจชุมชน
- ด้านวิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
081 852 0852มรภ.เทพสตรี
16
ผศ.ดร.กรองทองจุลิรัชนีกร25600016"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีมรภ.รำไพพรรณี
17
ผศ.ดรพรรัตน์แสดงหาญ25600017"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีม.บูรพา
18
รศ.ดร.กาสักเต๊ะขันหมาก25600018"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีมรภ.เทพสตรี
19
ดร.เนตรศิริเรืองอริยภักดิ์25600019"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีม.นครพนม
20
ดร.ณัฏฐพัชรมณีโรจน์25600020"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีมทร.ราชมงคลอิสาน
21
ผศ.ดร.อารีชีวเกษมสุข25600021"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีม.สุโขทัยธรรมธิราช
22
ผศ.พ.ต.ท. ดร.ดิฐภัทร บวรชัย25600022"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีรร.นายร้อยตำรวจ
23
ผศ.ดร.ชื่นสุมลบุนนาค25600023"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- การสร้างแบรนด์
- การสื่อสารองค์กร, เทคโนโลยีสื่อสาร
- การบริหารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
084 100 4884ม.เทคโนโลยีมหานคร
24
ผศ.ดร.อภิญญาอิงอาจ25600024"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีม.ศิลปากร
25
นายเจนวิทย์ วงษ์ศานูน25600025กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26
น.อ.อัชฌาแย้มเกษร25600026"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีรร.นายเรืออากาศ
27
สิบเอก.ดร.เศรษฐวัสภุ์พรมสิทธิ์25600027"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีม.ประสานมิตร
28
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สิริสวัสช์ทองก้านเหลือง25600028"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- ด้านการประเมินตามสภาพจริง/การวัดและประเมินผลการศึกษา/การประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
- ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์/การวิจัยและพัฒนาการศึกษา/การวิจัยเชิงปริมาณ/การวิจัยเชิงคุณภาพ/การวิจัยผสานวิธี
- ด้านการจัดการความรู้(KM) การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR)
- ด้านการสร้างแผนยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินแผนงานโครงการ
086 282 5556ม.เทพสุราษฎร์ธานี
29
ดร.จันทิมานวะมะวัฒน์25600029- ด้านวิจัยทางการพยาบาลการสาธารณสุข และระบาดวิทยา
- ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนทางการศึกษา
093 130 6576ว.พยาบาลบรมราชชนนี นว.
30
ดร.จันทนาโรเจอร์สัน25600030- ด้านการพยาบาลเด็ก
- ด้านวิจัยเชิงคุณภาพ
094 764 1942ว.พยาบาลบรมราชชนนี นว.
31
ดร.อัครเดชพรหมกัลป์25600031"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีมจร.นครสวรรค์
32
ผศ.ดร.ธิติมาพลับพลึง25600032"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- เศรษฐศาสตร์การศึกษา
- สถิติและเศรษฐมิติ
081 355 4480มทร.รัตนโกสินทร์
33
ดร.ปุณณัตถ์ไชยคำ25600033"วิทยากรพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ วช." สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีอบต.พาน

Loading