โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2560 ณ ห้องวิภาวดี V.1 ชั้น 4 โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานครณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร

ลำดับชื่อ-สกุลสังกัดหน่วยงานเลขประจำตัวประชาชนe-mailโทรศัพท์
1พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.อ่อนปัสสาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3-6503-0005-53-2gurutawee@gmail.com08-9638-0207
2พระมหาทวีศักดิ์ โชติสกฺโก ตั้งมั่น -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3-2206-00041-09-6tweesaktanmun@gmail.com09-2281-9269
3ผศ.กรรณิการ์ อ่อนสำลีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี3-5803-00129-02-5gannigar.w@lawasri.tru.ac.th08-1531-3880
4ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง3-8101-00151-71-7fujianmanster@gmail.com08-6344-5272
5ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา3-6399-00054-92-9c_ditkaew@hotmail.com09-0564-5355
6รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี5-1601-00027-16-4tkasak@hotmail.com08-9239-8835
7รศ.กุสุมาลย์ แก้วอุดม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต3-7302-00272-15-1kusuman20022002@yahoo.fr08-1078-9787
8รศ.ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง3-1009-03693-21-0keawta99@yahoo.com08-9683-5368
9ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒนคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์3-6099-00420-19-4chongdee@nsru.ac.th08-3166-1718
10รศ.ดร.จินตนา วัชรสินธุ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา3-4099-0638-53chintana@buu.ac.th08-1401-9472
11ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถินคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ3-1802-00144-50-6chuensumon_2007@hotmail.com08-6983-8608
12ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาคคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร5-47080-0050-81-6chuensumonb@gmail.com08-4100-4884
13ผศ.ชุลีพร สงวนศรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี3-7301-01071-24-6noi.chuleeporn@gmail.com08-4339-5814
14ผศ.ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร3-1012-01866-41-7wnathanan@gmail.com08-1638-2637
15ดร.จุรินทร์ มิลินทสูต -สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา3-1499-00315-70-1jurin2548@hotmail.com08-1943-3752
16ดร.เปรมฤดี ดำยศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ3-9099-00761-30-4premrudee54@gmail.com08-1959-2063
17ดร.วิภาพร สิทธิสาตร์ภาควิชาอนามัยชุมชนและกลุ่มงานวิจัยฯวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช3-6599-00045-26-1sittisart@hotmail.com08-1554-2040
18ดร.สมพร ดำยศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ3-9301-00793-95-5dsomporn@hotmail.com08-1599-1807
19ผศ.ดร.น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร3-1603-00269-58-1rnammon@gmail.com08-1248-8807
20ผศ.ดร.ปราณี ตปนียวรวงศ์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์3-6090-0223-03-8lek2500@hotmail.com05-521-9100 ต่อ 29
21ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุลคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร3-6099-00780-84-1psk287@gmail.com09-1842-4094
22ผศ.ผกากรอง เทพรักษ์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย3-9305-00763-54-9pandanamsan@gmail.com08-4194-9366
23รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวลคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี3-1012-01735-78-9thampanit@hotmail.com08-1852-0852
24ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา5-1201-00049-61-3pornrat@buu.ac.th08-1558-4971
25ผศ.พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะนิติศาสตร์3-1302-00040-68-9num_piboon@hotmail.com08-1399-8858
26ผศ.ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพรสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง3-41010-0003-49-5drwichian.s@gmail.com09-7131-7997
27นายมงคล ธุระสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑3-5699-00076-34-6mongkol_thura@yahoo.com08-1961-5016
28รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง3-1201-00869-54-1ravipa_t123@hotmail.com08-1400-6910
29ผศ.ดร.วรวิทย์ ประสิทธิ์ผลคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร3-1005-03240-72-2waravit@pnru.ac.th08-8338-4263
30ผศ.ดร.วันทนา อมตาริยกุลคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี3-1021-02044-50-9WANTANA.AM@GMAIL.COM08-9715-5856 หรือ 08-4278-3825
31ผศ.ศรุดา นิติวรการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร3-7399-00304-24-0SARUDAMAM@GMAIL.COM08-9457-9696 หรือ 09-2365-4819
32ผศ.ดร.ศศิธร คนทน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร3-7299-00025-07-3sarithorn@pnru.ac.th09-6632-2429
33รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี3-7605-00893-91-6s.lawanwisut@hotmail.com09-5252-1621
34รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวาสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช3-10160-0622-35-0smaksmorn@hotmail.com08-1407-2299
35ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทองคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์3-3111-00365-49-6satorn.s@nsru.ac.th08-6925-4466
36ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลืองคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี3-4099-00874-15-4sirisawas@gmail.com08-6282-5556
37น.อ.(พ).ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศกระทรวงกลาโหม3-1005-04350-32-7mityodwong@yahoo.com08-3057-2814
38ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์3-1023-00483-09-6Suwanna6605@gmail.com08-9858-6605
39ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี3-3415-01325-88-6atipat.boo@kmutt.ac.th08-6383-7090
40ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจคณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร3-8298-00014-64-8apinya.i@hotmail.com08-7334-7334 หรือ 06-3212-7478
41ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร3-1005-00948-95-3AKUAKAEW@GMAIL.COM08-6500-3084
42ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์คณะสังศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3-1016-00479-25-5ubolwanna@gmail.com09-2254-6814
43ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 3-7499-00330-82-8eknarin.b@gmail.com08-1552-4999
44ดาบตำรวจ ดร.สุรชัย แก้วคูณกองร้อยที่ 2 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 2กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน บช.น.3340500436268kawkoon68@hotmail.com081-920-3787
45ดร.สมนึก หงษ์ยิ้มกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ สารสานเทศทางการแพทย์โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี3610200026851somnuk_hongyim@hotmail.com081-379-7671
46ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็กวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีกระทรวงศึกษาธิการ3640100632954ka.narin@hotmail.com098-2857582
47ดร.อาชวิณ ใจแก้ว บริหารการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ ศูนย์บริการศึกษากรุงเทพฯมหาวิทยาลัยนตรพนม3501900696304ardchawinjk@gmail.com081-716-7098
48ดร.จันทิมา นวะมะวัฒน์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนกกระทรวงสาธารสุข3610400300060juntima@bcnsprnw.ac.th093-130-9879
49ดร.พรนิภา บัวพิมพ์สำนักพิจารณาภาพยนตร์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม3102201332065boanatee.dra.culture@hotmail.com081-932-1777
50ดร.ปุณณัตถ์ ไชยคำกองการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงรายกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย3570500012083genioustouch2012@gmail.com089-192-2926
51นายบำเหน็จ แสงรัตน์ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่3550900022060bumnet.s@cmu.ac.th091-072-6397
52ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา3240500254063nualanong_tum@hotmail.com081-4444-1073
53ดร.พีรภัฏ รุ่งสัจธรรมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3101202931484peerapatroong@hotmail.com089-489-4979
54ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภัควิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม3102200169012natesiri2505@gmail.com081-851-4333
55ดร.สุภา จิรวัฒนานนท์วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม3101202158386aungjira@outlook.com086-977-5954
56อาจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่3569900226640pattaraporn.khuwuthyakorn@gmail.com085-520-1568

Loading