โครงการฝึกรบอม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560 รุ่นที่ 10 มหาวิทบาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

ลำดับรูปภาพคำนำหน้าชื่อ - สกุลเลขทะเบียนตำแหน่งหน่วยงานเบอร์โทรE-mail
1ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต25600001อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยการฝึกหัดครู (ปฐมวัย)091-697-8959kben404@hotmail.com
2ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม25600002อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยการฝึกหัดครู (คอมพิวเตอร์ศึกษา)095-612-8985chartchayapha_w@hotmail.com
3-พิชาติ แก้วพวง25600003อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยการฝึกหัดครู (สังคมศึกษา)086-415-3827chaitom_su@hotmail.com
4ดร.อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี25600004อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยการฝึกหัดครู (จิตวิทยา)062-453-5155atcharawan.c@gmail.com
5-หัสพร ทองแดง25600005อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ (นิเทศศาสตร์)099-249-1415hassaporn.t@pnru.ac.th
6-สิริมณฑ์ พึ่งสังวาลย์25600006อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ (นิเทศศาสตร์)098-624-5653sirimon@pnru.ac.th
7-นิศรารัตน์ วิไลลักษณ์25600007อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ (นิเทศศาสตร์)081-995-2802announzer@gmail.com
8-ปรัชญา ทองชุม25600008อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ (นิเทศศาสตร์)081-776-3845POPgtr@hotmail.com
9ดร.อรอนงค์ โฆษิตพิพัฒน์25600009อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ (นิเทศศาสตร์)083-611-9505ornanongkt@yahoo.com
10ดร.ชัชสรัญ รอดยิ้ม25600010อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ (การตลาด)081-825-9290chatsarundba@hotmail.com
11ดร.รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง25600011อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ(บริหารธุรกิจ)081-846-5240rujipaning@gmail.com
12ดร.สุวพัชร วุฒิเสน25600012อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ)062-915-8263fanggen@hotmail.com
13ดร.นันท์นิธิ พงศ์โพธิธรรม25600013อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)084-636-3699b.nuntnidhi@gmail.com
14-ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์25600014อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)H2otantanod@yahoo.com
15ผช.ดร.ณัฐพร ยวงเงิน25600015อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)086-545-6621geosamart@gmail.com
16-ศุภินธน์การย์ ระวังวงศา25600016อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พัฒนาชุมชน)081-554-0944supinthakan@gmail.com
17-ณัฐ จันทโรทัย25600017อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ออกแบบนิเทศศิลป์)081-648-9788rjannat@hotmail.com
18-มงคล เจริญโต25600018อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)063-853-5691j.mongkol12@gmail.com
19-เบญจพร รัตนะ25600019อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยนานาชาติ (การสื่อสารผ่านสื่อใหม่)096-562-1365thisisbenja@gmail.com
20-กุลิสรา เผ่าพันธ์25600020อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยนานาชาติ (แพทย์แผนไทยประยุกต์)082-491-5245Paopan_m25@hotmail.com
21-สุภกฤษ บุตรจันทร์25600021อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยนานาชาติ (แพทย์แผนไทยประยุกต์)084-529-1942sakdabutchant@gmail.com
22-กนกนาฎ หาญสิทธิพร25600022อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยนานาชาติ (การจัดการโลจิสติกส์)094-146-3087Uric-muilin@hotmail.com
23-กุลนันทน์ จงนิมิตไพบูลย์25600023อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยนานาชาติ (แพทย์แผนไทยประยุกต์)085-165-6695kullanan@pnru.ac.th
24-จิรวดี อินทกาญจน์25600024อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยนานาชาติ (การจัดการโลจิสติกส์)086-394-8736Au_in@hotmail.com
25ดร.หัทญา เนตยารักษ์25600025อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สิ่งแวดล้อม)081-493-6953hattayanet@hotmail.com
26ดร.เจริญพร โชคบริบาล25600026อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วัสดุศาสตร์)087-588-8375manora_kaki@hotmail.com
27ดร.วันทนา ลีบ่อน้อย25600027อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชีววิทยา)084-039-0416vasabi_am@hotmail.com
28-พนิดา แสนประกอบ25600028อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)085-235-0014panida.saen@gmail.com
29-เกศศิรินทร์ แสงมณี25600029อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เกษตรศาสตร์)094-239-4263katsirinsangmanee@gmail.com
30ดร.วรวดี สุชัยยะ25600030อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วัสดุศาสตร์)087-561-8066Voravadee.su@gmail.com
31-กานต์ณัฏฐา เนื่องหนุน25600031อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์)098-629-2355Karnnattha.noey@gmail.com
32-ชุติมา สังคะหะ25600032อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คหกรรมศาสตร์)084-476-3763chutimasang@hotmail.com
33-บุญชัย อารีเอื้อ25600033อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณิตศาสตร์)096-554-5694chaiareeuea@gmail.com
34ดร.สุไม บิลไบ25600034อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยการฝึกหัดครู (คอมพิวเตอร์ศึกษา)086-743-6686noina_sb@hotmail.com
35-อิสรี ศรีคุณ25600035อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้า)084-722-6395isaree@pnru.ac.th
36-รุจิราภา งามสระคู25600036อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรมศาสตร์)085-920-6870n.rujirapa@gmail.com
37-กีรดิษ สายพัทลุง25600037อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)084-534-7744keeradit@pnru.ac.th
38-ชนิภา นิวาสานนท์25600038อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการอุตสาหกรรม)083-034-1624chanipa2410@gmail.com
39-ภัทรพล วรประชา25600039อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)091-697-1824phatarapon.v@pnru.ac.th
40-สุขุมาล เหรียญทอง25600040อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)081-621-2071sukhuman@pnru.ac.th
41-ราชัน แพ่งประเสริฐ25600041อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบผลิตภัณฑ์)094-674-2566Kmitl_807@hotmail.com
42-กวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล25600042อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้า)087-0008-128kaweepott@hotmail.co.th
43-ธัญภพ ศิริมาศเกษม25600043อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้า)081-9108-936mechanical.Eng@live.com
44-รุ่งเรือง มุศิริ25600044อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)087-7053-646rungruang@pnru.ac.th
45ดร.ชวนิดา สุวานิช25600045ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมคณะศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีการศึกษา)097-175-4888palmmy2002@hotmail.com
46-กมลวรรณ อังศรีสุรพร25600046อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย)085-115-6012may_melody10@hotmail.com
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์25600047ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (การจัดการโรงแรม)083-249-3456Chatchasorn.ka@spu.ac.th
48-พระครูศรีธรรมวราภรณ์ (จีรพันธ์ นำประเสริฐ)25600048อาจารย์ประจำโครงการขยายห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)086 -661-1938jocho53@hotmail.com
49ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ25600049อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะเกษตรและชีวภาพ (เทคโนโลยีการอาหาร)086-324-5126chantharat.p@hotmail.com
50ดร.จิตตานันท์ สิทธิสาร25600050อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ (สถิติประยุกต์)096-596-8949chittanun_kung@hotmail.com
51นายวิมล มิระสิงห์25600051นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สถาบันวิจัยและพัฒนา (งานวิจัย)089-132-1904vimon_ms@yahoo.com
52ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา เอมวงษ์25600052ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมศิลป์)089-498-6783semwong@gmail.com
53-พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ25600053อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ คณะครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์)086-756-5510patcharin.settee@vru.ac.th
54ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์25600054อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (พยาบาลศาสตร์)097-032-7927thitavan12@yahoo.com
55ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ อ่อนสำลี25600055อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีการอาหาร)081-531-3880gannigaro@gmail.com
56ดร.รุ้งลาวัลย์ สกุลมาลัยทอง25600056อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ084-637-5502runglawan.s@bu.ac.th
57นางสาวดลนพร วราโพธิ์25600057นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (สำนักงานบัณฑิตศึกษา)097-932-8462tu4420@outlook.co.th
58-กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล25600058อาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะศิลปศาสตร์ (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)086-375-2731kipoot@rpu.ac.th
59-ณัฏฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์25600059อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)091-745-4996Goongnatthakan@gmail.com
60ดร.เนตรดาว ชัยเขต25600060รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (การบัญชีและการเงิน)094-438-6220netdao.chaiyakhet@hotmail.com
61นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดี25600061นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2088-282-6972paljuree@gmail.com
62-อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง25600062อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)089-612-8827superblue001@hotmail.com
63ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรุดา นิติวรการ25600063อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คหกรรม)089-457-9696sarudamam@gmail.com
64ผช.ดร.อะเคี้อ กุลประสูติดิลก25600064อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)086-500-3084akuakaew@gmail.com
65-อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ25600065อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยนานาชาติ (แพทย์แผนไทยประยุกต์)091-451-9922unanaknong@gmail.com

Loading