โครงการฝึกรบอม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมอาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับรูปภาพคำนำหน้าชื่อ - สกุลเลขทะเบียนหน่วยงานเบอร์โทรE-mail
1ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ255900165มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์084-207-4949ta_ton2512@hotmail.com
2-กิรณา ยี่สุ่นแซม255900166มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่089-163-6299kirana.y@hotmail.com
3-กรองทอง หีบโคกสูง255900167มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา098-402-9246Krongthongmo@gmail.com
4-กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์255900168มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-900-5843kkanya@gmail.com
5-กัลยา ธนาสินธ์255900169มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา091-009-4625kanlayathanasin@gmail.com
6ดร.ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ255900170มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร088-478-0627kwanming@pnru.ac.th
7-ชนินทร์ มณีดำ255900171มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา058-392-3515Chaninaaol@yahoo.co.th
8นายเชิดชัย กลิ่นธงชัย255900172มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต081-370-3373cherdchai.k@pkru.ac.th
9-ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี255900173มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา085-212-2324ratta_o2a@hotmail.com
10-เด่นศักดิ์ดา ทับทิม255900174มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา084-698-9435densakda@gmail.com
11-ดุษฎี เทิดบารมี255900175มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา089-278-3324kungdussadee@gmail.com
12ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม255900176มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี081-656-3007tonglucky@hotmail.com
13-ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ255900177มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา090-9988-669Temn_etc@hotmail.com
14-ธงชัย เพ็งจันทร์ดี255900178มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-557-8601chaiswu@yhaoo.com
15-ธรรมศักดิ์ กาญจนบูรณ์255900179มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา089-665-4495thammasak@gmail.com
16-นัสทยา ชุ่มบุญชู255900180มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี095-901-4545nun_chom@hotmail.com
17-นเรนทร์ แก้วใหญ่255900181วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก091-819-7321rainoob@hotmail.com
18-นภัทร อังกูรสินธนา255900182มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา084-177-6273angkunsinthana@gmail.com
19-นิธิวดี พะเทพ255900183มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา091-715-6205noknoy2@aa@hotmail.com
20-เนตรดาว จิตโสภากุล255900184มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา086-835-8365Netdao2@28@gmail.com
21-นราธร สายเส็ง255900185มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา089-851-2636Naratorn.saiseng@gmail.com
22-นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์255900186มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-876-9633nonnadhi@gmail.com
23-นภัสพร นิยะวานนท์255900187มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา085-694-0252Niyawanont.n@gmail.com
24-นงนุช ทึ่งในธรรมะ255900188มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา099-194-5149Nongnuch_may@hotmail.com
25นายบุรเทพ โชคธนานุกูล255900189มหาวิทยาลัยมหิดล086-888-2776burathep.cho@mahidol.ac.th
26ดร.เบญมาศ สุขสถิตย์255900190มหาวิทยาลัยเชียงใหม่087-145-0552bsuksatit@gmail.com
27ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์255900191มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร088-274-0869Pakamascd@gmail.com
28ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์255900192มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-909-0547pittawat.uea@gmail.com
29-พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ255900193มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี088-649-3444pongpat.tor@gmail.com
30ดร.พัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ255900194กรมปศุสัตว์085-241-6852deajunguem@hotmail.com
31-พรชัย พรหฤทัย255900195มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา089-521-6527lava_ppoo@hotmail.com
32-พิบูลย์ วิฑูรย์ปัญญากุล255900196มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-399-8858Num_piboon@hotmail.com
33-ไพลิน มุนินทรวัฒน์255900197มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา084-071-8901ppu.oly@gmail.com
34-พีรวัจน์ มีสุข255900198มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา084-496-4448scpeerawat@bsru.ac.th
35ผศ.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม255900199มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์087-999-0318noongning_a@@hotmail.com
36รศ.ดร.รวิภา ธรรมโซติ255900200มหาวิทยาลัยรามคำแหง081-400-6910Ravipa_Toom@hotmail.com
37-รัตติมา บำรุงเขต255900201มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี095-959-4590salim.bumroongkhet@hotmail.com
38ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร255900202มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา086-931-3003runglukk@gmail.com
39-รัตนา บุญอ่วม255900203มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา089-889-8298SAVANONEGROUPS@hotmail.com
40ดร.วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล255900204มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร088-338-4263jatui@yahoo.com
41ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย255900205มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา089-653-2640weerachai.sang@yahoo.com
42-วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์255900206มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น084-153-1212ple22oa@hotmail.com
43นายวีรชัย คำธร255900207มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี081-385-9695wirachai.kt@hotmail.com
44ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช255900208มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา083-139-2219Wit_wittaya@hotmail.com
45-วสันต์ ลีละธนาฤกษ์255900209มหาวิทยาลัยธนบุรี087-769-2262wasan_phaeo@hotmail.co.th
46-วีรนุช แช่ฉิน255900210มหาวิทยาลัยธนบุรี084-452-3153loveweeweejung@hotmail.co.th
47-วรานันท์ อิศรปรีดา255900211มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา080-665-9908miwmiw_a@hotmail.com
48-ศิราณี เย็นใจ255900212มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา089-166-8649ao26012517@hotmail.com
49ดร.ศิริมา ทองสว่าง255900213มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต094-790-0333usirima@hotmail.com
50นางสาวเสาวนีย์ สมันต์ตรีพร255900214มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี089-891-6559film.phd@@gmail.com
51ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์255900215มหาวิทยาลัยราชราชพฤกษ์081-839-6238samana@rpu.ac.th
52ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม255900216มหาวิทยาลัยพะเยา091-068-2995sutthida_amm@hotmail.com
53นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์255900217มหาวิทยาลัยทองสุข090-959-9556Sitichai.bangkok@gmail.com
54-สรรพัชญ์ เจียระนานนท์255900218มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา083-893-7555sanpach_bsru@yahoo.com
55-เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ255900219มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-759-8722kungsayhi@yahoo.com
56-สหภัส อินทรีย์255900220มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา094-323-4964Sahapat.insee@gmail.com
57-สรสินธุ์ ฉายสินสอน255900221มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-485-2083sorasinth@hotmail.com
58ดร.สุริยา พันธุโกศล255900222มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา085-777-7301s.phankosol@gmail.com
59ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์255900223มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา083-208-8206nueng_omam@hotmail.com
60-อนุสรา ดีไหว้255900224มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา086-571-2799Nuchy_neo@yahoo.com
61-อภิญญา หนูมี255900225มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา085-144-9571Sapinyabo@hotmail.com
62-อัครกฤษ์ นุ่นจันทร์255900226สถาบันรัชต์ภาคย์090-563-4894akarakit_kob@yahoo.com
63-อุดม สมบูรณ์ผล255900227มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์089-8233-808teacher_udom@hotmail.com
64ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ255900228มหาวิทยาลัยสวนดุสิต087-494-2701Arnuphab_r@hotmail.com
65นางสาวอนุสรณ์ อินบุตร255900229สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์086-069-1250anusorndb1@hotmail.com
66-เอกราช วรสมุทรปราการ255900230มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา092-523-5636ekaraj.wsp@hotmail.com
67ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์255900231มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา099-114-4455areemac@hotmail.com
68-อาทิตย์ อินธาระ255900232มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา081-931-2531areemac@hotmail.com
69-อารยา วาตะ255900233มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา062-3654-264ahthit1@hotmail.com
70ผศ.ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์255900234มหาวิทยาลัยสวนดูสิต081-939-ahthit1@hotmail.com

Loading