โครงการฝึกรบอม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 รุ่นที่ 5 กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมสถาบันพระประชาบดี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ลำดับรูปภาพคำนำหน้าชื่อ - สกุลเลขทะเบียนชื่อเล่นหน่วยงานเบอร์โทรE-mail
1นายสันติภาพ ทองบุญมา255900235แหลมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทุมธานี094 548 5902Laempiab@hotmail.com
2นายเอกวรา ธรรมกีรติวงศ์255900236เอกสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จังหวัดปทุมธานี080 447 7915Eakwara506@hotmail.com
3นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์255900237สนองวิชญ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา081 307 6527Sanongvitt2509@hotmail.com
4นางสาวนะพร โพธิ์มณี255900238จิ๊กสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี095 946 9728Naphorn22@hotmail.com
5นายวัฒนา ทนงค์แผง255900239ต๋องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี086 966 5447tawattana@hotmail.com
6นางสาวพิริยา เลิศมงคลนาม255900240เมย์สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิซาการ 2 กรุงเทพมหานคร081 170 5154P_lertmonekhon@hotmail.com
7นางสาวสุวรรณา บุญมา255900241อุ๋ยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กรุงเทพมหานคร085 099 1408suwannaaui@gmail.com
8นางสาวพิมนภัทร์ พันทนา255900242มดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา081 830 7279Md _ant@hotmail.co.th
9นางกัญญารัตน์ จิรจินดา255900243หน่อยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก097 921 4959nakhonnagok@m-society.go.th
10นางสาวณิชพิมพ์ สูงสถิตานนท์255900244น้ำผึ้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี086 888 9256Nichpim03@gmail.com
11นางสาวจิดาภา อ่อนทอง255900245แอนนี่สมาคมนักวิจัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร089 664 4272witchcharm88@hotmail.com
12นายชยกร เสนาพล255900246โอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร097 356 6565chayakorn.s@hotmail.com
13นางสาวพรภัส การะเกตุ255900247เล็กกองวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์086 500 8651lekjung19@gmail.com
14นางวสมน ทิพณีย์255900248ปิ๋วกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์063 149 6542Kamolwan.tip@gmail.com
15นายกระสินธุ์ เจริญกุล255900249ตุ้มกองวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์083 299 2824Krasinjk04@gmail.com
16นางสาวสุทธิรัตน์ โทชนบท255900250อ้อยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จังหวัดชลบุรี089 834 5455Suthirat_33@hotmail.com
17นายรุ่งธรรม เหลียววัฒนกิจ255900251หนึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี083 028 7077rungtram@hotmail.com
18นางสาววรรธน์รัศม์ ไตรอุโฆษ255900252เอ๊ะศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี094 419 1792aehsweet@hotmail.com
19นางรินทร์ปภัส เรืองเชาว์หิรัณ255900253-ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษาจังหวัดชลบุรี089 698 1273Rinpapat.ru@gmail.com
20นางสาวภิรญา จารุโชคนภธร255900254เหมอสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 จังหวัดนครปฐม092 745 0247Samer_82519@yahoo.com
21นางสาวเรืองลักษณ์ ทิพย์ทอง255900255เละสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี089 741 7859eroeng@yahoo.co.th
22นางสกาวรัตน์ ศรีเจริญวงศ์255900256ไก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี081 434 1231Smila.skao@gmail.com
23นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล255900257จิ๊บสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี080 656 4994Suphanburi@m-society.go.th
24นายพิศาล คงเอียด255900258ปิงคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี089 718 0404pingcivic1800@gmail.com
25นางสาวสุภาพร พรมโส255900259ติ่วคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี098 247 8440papim1968@gmail.com
26นายณรงค์ พันธุ์คง255900260เจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี086 605 5370jaynarongpunkong@gmail.com
27นางสาววิยะดา พลชัย255900261โอ๋คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี086 330 1087pastorpollachai@gmail.com
28นางสาวธนา รัตน์ประโคน255900262นาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์081 805 1003Tana.ku56@gmail.com
29นายสมบัติ จันกวด255900263เหมียวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา089 564 6164sombatswtu@gmail.com
30นางสุจิตรา ดีดพิมาย255900264ติ๊กสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดนครราชสีมา087 964 1499tik_sujitra60@hotmail.com
31นางบรรจบ สุรรรณศรี255900265จบสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ081 725 5543jobja@gmail.com
32นางสาวทิพวรรณ ต้นสุริยวงษ์255900266ทิพสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ081 264 8602tippawan.rabbit@gmail.com
33นางสาวพรรวินท์ บุตรสาร255900267ปุ้มสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ080 599 8645pornravin.b@gmail.com
34นางเยาวภา บุญคง255900268มุ่ยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ085497 8798MUI_YAOWAPA@hotmail.com
35นางสาวกีรติกา กีรติพงษ์ไพศาล255900269อาร์มสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดขอนแก่น096 151 7461army_3113@hotmail.com
36นางธิดารัตน์ วิศิลา255900270จ่อยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จังหวัดขอนแก่น081 048 7488thida_see@hotmail.com
37นายนิติ มียิ่ง255900271ติศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น081 661 3135Pw2504@gmail.com
38นายณัฐพล นามเกษ255900272นัทสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น098 194 4662nutpon2532@gmail.com
39นายอุศเรน ภูตะลุน255900273อ้าบสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 จังหวัดกาพสินธุ์096 027 3097ausaren@hotmail.com
40นายจิตติพัฒน์ จำเริญเจือ255900274กบน้อยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์089 518 8237Pakkomo87@gmail.com
41นางสาวลัดดา พรกุณา255900275ลัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาพสินธุ์089 170 5899Ladda_po1980@hotmail.com
42นางสาวกันทิมา มาตดก255900276อิ๊ดบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร095 478 9653aedy2523_2523@hotmail.com
43นายพงษภัทร แสงพิทูร255900277วีสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี080 589 7262khonkornwan@hotmail.com
44นายวรวุฒิ พึ่งพัก255900278เจมส์สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี089 566 1560James_ru@hotmail.com
45นางสาวเบญจวรรณ ภู่ฤทธิ์255900279เบญจี้สำนักงานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี085 994 9878Benjawan2244@gmail.com
46นายอุดมเกียรติ สัตยศักดิ์วงศา255900280ออมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี084 414 9515u.sattayasakwongsa@gmail.com
47นางสาวพิรุณพร จงไพศาล255900281จุ๊บสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี091 839 4704pjongphaisarn@gmail.com
48นางจรรยา กลัดล้อม255900282อึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท086 795 0935Janya.974@gmail.com
49นางสาวชุติกาญจน์ เศรษฐโสภณพงศ์255900283แอ๊ดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)081 939 5488chutikan@codi.or.th
50นายบรรจง อันสนธิ์255900284จงสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์081 021 3289bunjong.u@dsdw.go.th
51นายชยุต รัตนวราหะ255900285อาร์ตสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดอุตรดิตถ์096 257 9878lifeasitis16@gmail.com
52นายชาติชัย สาลีผล255900286น้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์081 653 1315Chat2506@gmail.com
53นางสาวพิมพ์พร เหล่าไชย255900287แอ๋วสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงให085 035 3664ellepim.tpso10@gmail.com
54นางสาวภารำพึง อริยะ255900288พึงสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่085 623 8934Parumpueng.ar@gmail.com
55นางสาวพรนภา สำรีราษฎร์255900289แอนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่081 884 6285phraemso@hotmail.com
56นางสาวจีรญาดา อินทร์เหยี่ยว255900290จกสถานสงเคราะห์เด็กชายเชียงใหม่061 262 3514Jok.siriya@hotmail.com
57นางสาวกรรณิการ์ อาจฤทธิ์255900291กรรณคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง082 499 8552dr.kun2012@hotmail.com
58นางสาวอัจฉรา สุระกุล255900292เปิ้ลสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี085 332 5588pleachara@hotmail.com
59นางสาวพวงทิพย์ พูลสวัสดิ์255900293เดือนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี089 730 4481Paungtip_p@hotmail.com
60นางสาววิลาวรรณ คำบางปราช255900294ตั๊กสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี089 671 4248Wilavan1982@gmail.com
61นางสาววรรณิภา สระศรี255900295กุ้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่099 951 6963Becauselove_2009@hotmail.com
62นางสาวณัฐจารีย์ จินดาวงศ์255900296ปลาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช094 249 2450Natcha_jin@hotmail.com
63นายอิระณัฏฐ์ ลิขิตตระกาลกุล255900297อ้าสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 จังหวัดสงขลา084 635 4941Chaynat1977@hotmail.com
64นางสาวศีลิยา สุขอนันต์255900298อ้อนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 จังหวัดสงขลา089 922 2163seeliyasukanan@gmail.com
65นางรัชยา สนิ255900299วีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา081 402 0796Rashaya_v@hotmail.co.th
66นางสาวปาหนัน บัวสาม255900300พิ้งค์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี094 327 0099Pink_hal@hotmail.com
67นายอันซอรี่ ช่างเหล็ก255900301อันชอรี่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล086 698 7588Supercow_here@hotmail.com

Loading