โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องวิภาวดี V.1 ชั้น 4 โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร

ลำดับรูปภาพคำนำหน้าชื่อ - สกุลเลขทะเบียนตำแหน่งหน่วยงานเบอร์โทรE-mail
1นางสาวกนิษฐา แช่ว่าง25590001นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์081-917-6303k _wang2520@hotmail.co.th
2นางสาวกนกกาญจน์ อัจฉรียสุนทร25590002นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ099-356-1636happyair1977@gmail.com
3นางขวัญลดา พิศาล25590003นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา086-475-1142bumbim2522@hotmail.com
4นางจรินทร์ทิพย์ พลอยทับทิม25590004เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี02-581-4227 ต่อ 15mam_somo1@hotmail.com
5นางสาวจิราพร ธรรมศิริ25590005นักพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ089-159-2466jiraporn.2137@gmail.com
6นางฉายา ยะภา เบ็ญอับดิรอหมาน25590006นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส073-532-105chanah1234@gmail.com
7นางสาวโชติมา แสนสระดี25590007นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู081-207-1970shothima@hotmail.com
8นายชวลิต ขลุ่ยเงิน25590008นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7085-850-1351chao1331@gmail.com
9นายนายชูศักดิ์ สุปินะ25590009นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม086-933-9842chusak_supina@hotmail.com
10นางสาวชิดชนก ทวิชัย25590010นักพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี095-569-1919pang_the_kop@hotmail.com
11นางญาจิต เทียมคำ25590011นักพัฒนาสังคมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8061-656-8046benbook_1314@hotmail.com
12นางสาวนางสาวณภัทร แสวงผล25590012นักพัฒนาสังคมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5080-001-8349jj_january@windowslive.com
13นางสาวณัฐนียา ธรรมสุนทร25590013นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง081-865-6539t_nattaneeya@hotmail.com
14นายถกล สรรเสริญชูโชติ25590014นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ094-356-9364takol.gm@gmail.com
15นางสาวทิพวดี มะฮง25590015นักพัฒนาสังคมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11089-473-6292tipwadee2011@hotmail.com
16นางสาวทัศนีย์ อภิเรืองธรรม25590016นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4034-244-159jaynakajay@gmail.com
17นายธนวัฒน์ แกมขุนทด25590017นักพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร088-896-8819thanawat.k@m-society.go.th
18นายธีรพงษ์ หมื่นภักดี25590018นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย142-411-027james043291@hotmail.com
19นางนภาพร แหววเลี่ยม25590019นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม095-196-5059na_lmv@hotmail.com
20นางสาวนพรัตน์ กอวัฒนากุล25590020นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12081-698-1789nopkor@gmail.com
21นางสาวนันทพัชร์ มีวิธีธนาตย์25590021พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนการเคหะแห่งชาติ02-351-7095okane.run@gmail.com
22นางสาวนริศรา วงศ์เลย25590022นักพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่094-604-9988kuishy@gmail.com
23นางสาวประณยา ชัยรังษี25590023นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน086-985-1075aorpny@gmail.com
24นางสาวปนัดดา อุดมธัญลักษณ์25590024นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ098-289-9401panatda.psed8@gmail.com
25นางสาวพนิดา แน่นอุดร25590025นักพัฒนาสังคมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3087-749-0781secret_jang@hotmail.com
26นายพิทักษ์พล รัตนภักดี25590026นักพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร087-220-6160pitakpol10@gmail.com
27นางสาวพัฒนา วัชรงค์25590027นักพัฒนาสังคมชำนาญการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ087-812-5632ya-one01@hotmail.com
28นายไพบูลย์ นาคเจือ25590028นักพัฒนาสังคมชำนาญการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์081-854-0835phai2513@hotmail.com
29นายพิชัย เรืองวิชา25590029นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี081-810-8950pichai.r@m-society.go.th
30นางสาวภิญญาพัชญ์ สันติจิราวัชร์25590030นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1093-963-9419minemachiko456@gmail.com
31นางสาวภูริตา โกมลวรรธนะชัย25590031นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี089-929-4756putojung@gmail.com
32นางสาวมนต์ริสสา โรจน์วดีภิญโญ25590032นักพัฒนาสังคมชำนาญการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว02-306-8761monrissa88@gmail.com
33นางสาวเมษา โพธิพฤกษ์25590033นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10053-112-4856noonan.good@gmail.com
34นางสาวยุวันดา เนื้อเทศ25590034นักพัฒนาสังคมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8083-826-0304ninew_newing@hotmail.com
35นางสาวรอฮานี สมาเฮาะ25590035นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา093-583-0411093-583-0411
36นางสาววลัยลักษณ์ จันทร์สวัสดิ์25590036นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9061-684-5101khunwalai_9@hotmail.com
37นายวงศ์ตระกูล มาเกตุ25590037นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2086-926-3702armclub_8@hotmail.com
38นางสาววารี ปัญจะผลินกุล25590038นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ02-354-3388wareepanja@gmail.com
39นางวรรณา เอกกระจาย25590039นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา095-439-2748wan_na2510@hotmail.com
40นางสาววิไล เกตุงาม25590040นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว037-425-068kwl_0222@hotmail.com
41นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา25590041นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา081-748-4040wilaiwan_lek2511@hotmail.com
42นางสาวสุธีรนุช พยากรณ์25590042นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด082-209-7446bo.sutee@hotmail.com
43นางสาวเสาวนีย์ ปุยะติ25590043นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์082-869-6546plapuyati333@hotmail.com
44นายสุรเดช คิดรัมย์25590044นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6086-641-1222suradet.k@m-society.go.th
45นางสาวเสาวลักษณ์ คำหาญสุนทร25590045นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น095-663-7577xiaxiani2008@hotmail.com
46นางสาวสุวัจนา ตรีรส25590046นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร086-007-9842triros_amp007@hotmail.com
47นางสาวสมจิตร จันทร์เพ็ญ25590047เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)084-681-4672sabayhay@hotmail.go.th
48นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว25590048นักพัฒนาสังคมชานาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง075-220-213noija2232@hotmail.com
49นางสาวสุมาลี แสงแก้ว25590049นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร083-018-1591sumalee.som@hotmail.com
50นางนางศันสนีย์ กัณทะกาลัง25590050นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน088-268-1903puiereko@live.jp
51นางออนจุรี เสนดำ25590051นักพัฒนาสังคมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11095-427-1223onjuree.onny@gmail.com

Loading