ฝ่ายแผนและงบประมาณ

1. เอกสารประกอบการยื่นซองประกวดราคา ของสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย (สวพท.)

1 สิงหาคม 2560ประกาศมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ที่ 01/2560
เรื่อง จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย
[เปิดอ่าน…]
26 กุมภาพันธ์ 2539ประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 44) เรื่อง กําหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535
[เปิดอ่าน…]
1 มิถุนายน 2560แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (e-GP 03-0102)
[เปิดอ่าน…]
28 สิงหาคม 2560หนังสือมอบอำนาจ
ในการลงนามเอกสารความร่วมมือ (MOU) ยื่นซองประมูล อบรม สัมมนา วิจัย พัฒนา สมรรถนะอาชีพ มาตรฐานอาชีพ และเรื่องอื่นๆ ฯลฯ ตามภารกิจที่เป็นประโยชน์ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับระเบียบ ของสถาบันวิจัยสมรรถนะอาชีพประเทศไทยและมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และการอื่นใดเกี่ยวกับการสนับสนุนดําเนิน โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
[เปิดอ่าน…]

2. โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

สิงหาคม 2562ข้อเสนองบประมาณ “การสํารวจทัศนคติของประชาชน”
ภายใต้โครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง
(รายการที่ 6 โครงการสร้างความปรองดองในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง โดยการการสํารวจทัศนคติประชาชน)
งบประมาณ 8,998,000.-บาท (แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
[เปิดอ่าน…]
22 สิงหาคม 2562สัญญาจ้าง
[เปิดอ่าน…]
22 สิงหาคม 2562แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4)
ใบสลักหลังตราสาร (อ.ส.5)
[เปิดอ่าน…]
27 กันยายน 2562ใบส่งมอบงาน
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
[เปิดอ่าน…]
22 ตุลาคม 2563หนังสือรับรองการจ้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย
ภายใต้โครงสร้างความรักความปรองดองในสังคม
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อลดความขัดแย้ง
[เปิดอ่าน…]

Loading