ผลงานวิจัยและประเมิน

ข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัย การพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานนักวิจัยในประเทศไทย A development of Competency and Standard of Researcher in Thailand โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

Loading