Author: admin

ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุม ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะประเมินที่ร่วมรับผิดชอบในการประเมินโครงการ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ สสส.

วันจันทร์ที่ 8 มกราค

Loading

Read More
ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากท่าน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรนิติกร รุ่นที่51

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม

Loading

Read More