news

คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มี ดร.อำนวย เถาตระกูล และ น.อ.(พ)ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา, ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์,ได้ร่วมประชุมกับท่านอธิการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยรังสิต

คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มีผม และ น.อ.(พ)ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา, ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์,ได้ร่วมประชุมกับท่านอธิการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มีผม และ น.อ.(พ)ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์, ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา, ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์,ได้ร่วมประชุมกับท่านอธิการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ เป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยมาแล้ว..แต่ไม่เคยทำงานวิจัยนวัตกรรมมาก่อน ใช้ระยะเวลาอบรม 3 วัน จะเน้นการปฏิบัติการออกแบบวิจัยนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและขายได้เป็นหลัก ในการนี้จะมีการออกแบบพิมพ์เขียวกำกับการดำเนินการวิจัยนวัตกรรมให้เป็นไปตามรูปแบบที่นักวิจัยออกแบบไว้ นะครับ
การอบรมหลักสูตรนี้จะเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 3 วัน..
ซึ่งผมได้จัดเตรียมเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรมไว้ให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาจากตัวอย่างการวิจัยอนาคตประเทศไทย ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง และมีทิศทางแนวโน้มไปทางใด มาให้จำนวน 6 ประเภทงานวิจัยสำหรับให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเป็นแนวทางในการออกแบบวิจัยนวัตกรรมต่อไปครับ
ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมในวันนี้ครับ

Loading