news

คำสั่ง กรมการค้าภายใน ที่ 147/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

Loading