ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ 12 เรื่อง ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ไอซีทีศิลปากรวิชาการ ประจำปี 2019

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอีกหลายแห่ง ฯลฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ มีการนำเสนอบทความวิจัยทั้งหมดประมาณ 80 เรื่อง และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์อีก 12 เรื่อง

งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากฝีมือของ ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ อาจารย์คณะ ICT ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ที่เป็นผู้จัดการทุกๆอย่าง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต้องชื่นชมไว้นะที่นี้ด้วยนะเก่ง อดทน เสียสละ มาก ๆ ครับ

นอกจากนี้ต้องชื่นชมทีมงาน เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทุกท่านที่ได้สละแรงกายแรงใจร่วมมือกันทำงานนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับ
ปรากฎการณ์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพร่วมและสนับสนุนงบประมาณคือ ได้เครือข่ายพันธมิตรที่สนใจทำงานวิจัยที่มีคุณภาพมากเป็นพิเศษครับ

ในโอกาสหน้า ปีต่อไปเราคงจะได้ร่วมมือกันอีกนะครับ

ที่สำคัญผมได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ต้องชื่นชมวิธีคิดหัวข้อวิจัยของคนรุ่นใหม่ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ และมีหลายเรื่องเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดการค้าได้จริงครับ

อยากเห็นหัวข้อและผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมแบบนี้เยอะๆๆในประเทศไทยครับจึงขอฝากเป็นข้อคิดให้สถาบันการศึกษาผลิต ทำงานวิจัยนวัตกรรมให้มากๆๆนะครับ
ปีหน้าพบกันใหม่นะครับ

Loading