ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรเรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ให้แก่คณะครูและผู้บริหารของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 16-18 เมษายน 2557 ได้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3D ให้แก่คณะครูและผู้บริหารของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร โดยไปจัดประชุมที่เลกาซี ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  ต้องชื่นชมครูอาจารย์ผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ท่านปลัดสกล เหลืองไพฑูรย์ ปลัดเทศบาล และท่านจำนงค์ ดอกสน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญมีท่าน ผอ. จรัญ จิตรสาคร ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อยและท่านรองสุมน ไข่มุกข์ ที่ให้ความสนใจ เอาใจใส่ นั่งฟังการประชุม ร่วมปฏิบัติเรียนรู้ไปกับครูโดยไม่ได้ลุกหรือหนีไปทำงานส่วนตัวนอกห้องประชุมเลย

ชื่นชมในความเป็นผู้มีภาวะผู้นำสูง นี่แหละจุดแข็งของคนของเทศบาลและ อบต. ครับ หัวส่ายหางก็จะกระดิกตามครับ ครั้งนี้เป็นการสร้างระบบการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะครับ โครงการต่อไปคือการวางระบบการประกันคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครับ

Loading