ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่ รองอธิการคณบดี หัวหน้าภาควิชา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า โรงละครแก่งชาติ เรื่องการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 8 โมดูล

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ไปเป็นวิทยากรให้การอบรมแก่ รองอธิการคณบดี หัวหน้าภาควิชา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า โรงละครแก่งชาติ เรื่องการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 8โมดูล ต้องชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่เข้าอบรมทุกคนด้วยที่เรียนรู้ได้เร็ว และตั้งปณิธานว่าจะไปปรับหลักสูตรของสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามดรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงอาเซียนครับ ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่นำร่องเรื่องนี้เป็นแห่งแรกครับ ชื่นชมไว้นะที่นี้ด้วย

Loading