ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ปรัชญา การพัฒนากำลังคนของประเทศไทย “พัฒนากำลังคนของประเทศไทย ให้มีศักยภาพความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก”

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ปรัชญา การพัฒนากำลังคนของประเทศไทย “พัฒนากำลังคนของประเทศไทย ให้มีศักยภาพความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก” ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Loading