ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญ ให้เป็นวิทยากรวิชา “กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (การคิดเชิงกลยุทธ์)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ”เลขาธิการ”สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย..ได้รับเชิญจาก ดร.ภัทรพล โพธิภัทร..ผอ.หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 111 ให้เป็นวิทยากรวิชา “กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (การคิดเชิงกลยุทธ์)” ให้กับบุคลากรที่เป็นนักบริหารรุ่นใหม่”นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่111″ ที่มาจาก อบต., อบจ.,ทม.,และ ทต.,ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น72คน…

เนื้อหาสาระที่สำคัญของรายวิชานี้ประกอบด้วย..

1. ทักษะในการบริหารงาน และบริหารคน สำหรับผู้บริหารหรือผู้นำสมัยใหม่

2. วิธีคิดของผู้บริหารและผู้นำองค์กรสมัยใหม่

3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ต้องขอชื่นชมนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 111 จากจำนวนทั้งหมดเป็นสุภาพสตรีถึงร้อยละ 90 เป็นสุภาพบุรุษมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น..สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปรากฎการณ์เชิงประจักษ์คือ การซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเสียงของสุภาพสตรีจะเสียงดังอย่างมีนัยสำคัญ..ครับ

สิ่งที่เห็นอย่างแจ่มชัดของนักบริหารงานทั่วไป..รุ่นนี้จะเป็นคนใน Gen y เป็นส่วนใหญ่..กล้าแสดงออก  กล้าคิด  กล้าถามในคำถามที่เปราะบาง ครับ

Loading