news

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เลขานุการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ ได้ร่วมประชุมกับ คุณวรากร ธนูสนธิ์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และคุณอุดมลักษณ์ ภักดีวานิช นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ณ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา10.00-12.00 น. ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เลขานุการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ ได้ร่วมประชุมกับ คุณวรากร ธนูสนธิ์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และคุณอุดมลักษณ์ ภักดีวานิช นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ณ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้น14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 จำนวน 2 เรื่อง

  1. เรื่องแรกการเตรียมเจ้าหน้าที่จัดสอบ จะต้องสอบให้ผ่านมาตรฐานของเจ้าหน้าที่จัดสอบ 3 ประการคือ
    1) ต้องผ่านการอบรมและสอบให้ผ่านหลักสูตรการจัดสอบตามมาตรฐานการทดสอบภาคทฤษฎี
    2) ต้องฝึกอบรมและสอบให้ผ่านหลักสูตรการจัดรับรองมาตรฐานอาชีพนักวิจัยแบบเที่ยบประสบการณ์ RESK
    3) ต้องเรียนรู้และสอบผ่านเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพนักวิจัย

ซึ่งผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดสอบได้ต้องผ่าน3หลักสูตรนี้ก่อน ซึ่งสถาบันวิจัยฯจะเร่งรัดส่งเอกสารหลักสูตรให้ ผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดสอบทั้ง19ท่านเพื่ออบรมเรียนรู้และสอบให้ผ่านภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครับ

  1. เรื่องที่สองคือ ทาง สคช.จะขอให้เริ่มต้นประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 3 แบบRESK ก่อนเป็นเบื้องต้น..ในการสอบนี้ต้องผ่านหน่วยความรู้ทั้ง10 หน่วย จึงจะได้รับใบรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 3 ครับ

และในวันนี้ต้องแสดงยินดีที่ “สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย” ได้รับหนังสือรับรององค์กรเลขที่ CB-0346-A รับรองว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับการรับรองให้เป็น “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาบริการการศึกษา วิจัยและภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา ใน 3 อาชีพ ได้แก่
-อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3,4,5
-อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 6,7,8
-อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5,6,7,8
ตามมาตรฐานอาชีพ ปี พ.ศ.2557 ครับ”
ต้องขอขอบคุณท่าน ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา มากๆที่เสียสละแรงกายแรงใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างดียิ่ง รวมทั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยฯทุกท่านอาทิ ท่าน ดร เกรียงพงศ์, ท่าน น.อ.ดร.สุพตน์, ที่ได้ติดตามซักถามผลการประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่งครับ

Loading