news

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อดีตอธิการบดี มรภ. นครสวรรค์ ประธานที่ปรึกษา สถาบันฯ ได้ร่วมประชุมกับ ท่าน ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00น. ผม ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อดีตอธิการบดี มรภ. นครสวรรค์ 5 วาระ (5สมัย) ประธานที่ปรึกษา สถาบันวิจัยพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย…ได้ร่วมประชุมกับ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจาย์.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ณ.ห้องประชุมชั้น2อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา..โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกันด้วยอย่างดียิ่ง…ครับ

หัวข้อสำคัญในการประชุม มี 3 เรื่อง ดังนี้:-
*1. เรื่อง การจัดสอบรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักวิจัยมี3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่
1) อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย คุณวุฒิ ระดับ 3,4,และ5
2) อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิ ระดับ6,7,และ8
3) อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย คุณวุฒิ ระดับ 5,6,7และ8

เพื่อขอใบรับรองการประกอบอาชีพดังกล่าว โดยเน้นการจัดสอบเพื่อขอรับใบรับรองใบประกอบวิชาชีพนักวิจัยครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการสอบแบบเทียบประสบการณ์RESK เท่านั้น…ครับ

*2. เรื่องการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ร่วมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ในการดำเนินการจัดอบรม ระยะเวลาในการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 5 วัน…ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะขอรับใบรับรองประกอบอาชีพ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัย และผู้บริหารโครงการวิจัย จะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี…ครับ

*3. เรื่อง หลักสูตรสร้างวิศวกรสังคมในยุคVUCA World เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการสร้างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีบุคลิกภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็น “วิศวกรสังคม”ที่แจ่มชัดเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ต่อไป หลักสูตรนี้มีเนื้อหาสาระที่สำคัญได้แก่
1) บริบทของความเปลี่ยนแปลงของภูมิสังคมกับวิศวกรสังคมในยุคVUCA World
2) จรรยาบรรณของวิศวกรสังคม
3) หลักการหา Need Assessment ของนวัตกรวิชาชีพวิศวกรสังคม
4) การใช้PMS ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์การเขียนโครงการศึกษาชุมชน
5) การประยุกต์ใช้ Business Model Canvas & LEAN Canvas กับการพัฒนาชุมชน
6) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน
7) การเขียนโครงการศึกษาชุมชน ของนวัตกรวิชาชีพวิศวกรสังคม
8) การเป็นคนของพระราชา..สู่การพัฒนาท้องถิ่น

เนื้อหาสาระทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่จะนำไปสร้างนวัตกรวิชาชีพวิศวกรสังคม..ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน ครับ..

สรุปผลการประชุมทั้ง2ฝ่าย เข้าใจตรงกันและพร้อมที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีคุณภาพและศักยภาพเท่าทันความผันผวน ความสับสน ซับซ้อน และความคลุมเครือในยุคของVUCA World ได้อย่างมีประสิทธิภาพ .. ครับ

Loading