news

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย..ได้เป็นประธาน “มอบใบรับรองมาตรฐานอาชีพ และบัตรประจำตัว ของผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ระดับ 8” ให้กับนักวิจัยที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาชีพ รุ่นที่1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้เป็นประธาน “มอบใบรับรองมาตรฐานอาชีพ และบัตรประจำตัว ของผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ระดับ 8” ให้กับนักวิจัยที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาชีพ รุ่นที่1 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย..ที่มีบุคลากรได้รับใบประกอบวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ระดับ8 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย..ครับ

รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน และบัตรประจำตัว อาชีพนักวิจัย ระดับ 8 และ อาชีพ ผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 5 ที่ต้องจารึกไว้บนแผ่นดินไทยเป็นคณะแรกของประเทศไทย คือ

อาชีพนักวิจัย ระดับ 8

 1. ศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
 2. รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
 3. รศ.ดร.รจนา จันทราสา
 4. ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย
 5. ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม
 6. ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี
 7. ผศ.ดร.ปัญญา จันทิมา
 8. ผศ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร
 9. ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
 10. ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
 11. ผศ.ดร.พนิดา นิลอรุณ
 12. ผศ.ดร.เอกณรงค์ วรสีหะ
 13. ผศ.ดร.รติรัตน์ ณ สงขลา
 14. ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ
 15. ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
 16. ผศ.ดร.ทวีป พรหมอยู่
 17. ดร.รภัทรพร เพชรสุข
 18. อ.วีณา จันทร์สมโภชน์
 19. อ.ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง
 20. อ.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์
 21. อ.วรีญา คลังแสง
 22. อ.ดร.จงดี พฤกษารักษ์
 23. อ.นฤมล ชมรม
 24. อ.อทิตยา บัวศรี
 25. อ.สุวิตา พฤกษาอาภรณ์
 26. อ.ดร.ธวัชชัย สู่เพื่อน
 27. อ.วุฒิพงษ์ จันทร์เมืองไทย

อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ5

 1. ดร.ชเนตตี วงศ์แก้ว

นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของสถาบันวิจัยแลัะพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทยเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ อดทน ที่สามารถสร้างนักวิจัยให้มีใบประกอบวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ให้มีและเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้..จึงต้องขอประกาศเกียรติคุณจารึกรายชื่อนักวิจัยดังกล่าวข้างต้นนี้ ไว้ว่าเป็นนักวิจัยคณะแรกที่มีใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทยและบนแผ่นดินไทย ครับ

ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลักดันให้เกิดนักวิจัยได้แก่ รองศาตราจารย์.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีวิทยาลัยยวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่เป็นผู้จัดการเตรียมสอบ ช่วยโน้มน้าว ครู อาจารย์ ให้สมัครใจเข้าสอบจนประสบสำเร็จ ได้รับใบประกอบวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ระดับ 8 กันทั่วทุกคนครับ..

Loading