ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารได้แก่ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณและพี่ล้อมที่ปรึกษาสมาคมฯ ที่อำนวยความสะดวกให้ได้เข้าพบท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย หารือเรื่องการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ไทย 4.0 ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.45 – 09.10 น. ผมในฐานะเลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารได้แก่ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณและพี่ล้อมที่ปรึกษาสมาคมฯ ที่อำนวยความสะดวกให้ได้เข้าพบท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย หารือเรื่องการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ไทย 4.0 ให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัย การใช้งานวิจัยหรือการนำงานวิจัยมาใช้และการบริหารงานวิจัย ในงานของค์กรต่างๆ ในกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ก้าวข้ามกับดักไปเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่อยู่ดีกินดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการ มอบหมายให้ท่านบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ เป็นผู้ประสานงานรับผิดชอบโครงการนี้ โดยจะประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้อีกทางหนึ่ง และต้องชื่นชมท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมากที่สุด ที่ท่านตัดสินใจ    สั่งการมอบหมายแบบไม่ลังเลใจใดๆ เลยครับ ขอขอบคุณท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการจัดอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 10 รุ่นๆละ 70 คน รวมนักวิจัยรุ่นใหม่ 700 คน ครับ เพื่อตอบสนองนโยบายประชารัฐ 4.0ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยเพื่อนวัตกรรม ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปด้านการศึกษาต่อไปครับ

ถือเป็นภารกิจสำคัญและท้าทายสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและถือเป็นเกียรติยศของสมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจให้สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยได้ทำงานเพื่อชาติครั้งนี้ด้วยครับ

Loading