ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล และ ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฎิบัติ”

วันที่ 24 – 25กรกฎาคม 2557 ผมและ ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฎิบัติ” มีหัวข้อที่สำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่

1)กรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอาเซียน
2) การวิเคราะห์หาสมรรถนะอาชีพ
3)นโยบายการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
4) การปรับแก้ TQF ให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

มีสถานศึกษาส่งคนเข้ารับการอบรมจาก ม.ราชภัฏกาฬสินธิ์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ม.ราชภัฎสกลนคร ม.ราชภัฏเลย ม.ราชภัฏมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 320 คน ถือเป็นเรื่องใหม่ของชาวราชภัฏ

ต้องขอขอบคุณชาวราชภัฏภาคอิสานที่กล่าวถึง รวมทั้งขอชื่นชมในปณิธานที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะขับเคลือนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และจะเร่งรัดปรัยการเรียนการแบบ WIL คือเรียนรู้คู่กับการทำงาน จึงขอชื่นชมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กล่าวมาข้างไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

Loading