news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 31 “วิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล”

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผมในฐานะเลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 31 “วิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้บริหารงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น มาจาก อบจ., อบต., ทม., และ ทต.,ทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งหมด 82 คน

เนื้อหาวิชาประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ อาทิเช่น
1.หลักการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2.กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษที่21และในยุค WUCA World
3.สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพและองค์ประกอบสมรรถนะ
4.รูปแบบสมรรถนะหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการไทย
5.สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
6.การประเมินสมรรถนะทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาตนเอง
7.องค์ความรู้ที่จำเป็นในบริบทการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการ
8.รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
9.ความเชื่อเดิมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลกับความเป็นจริงในยุคปัจจุบัน

ต้องขอแสดงความชื่นชม ผู้เข้าอบรมผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ 31 ทุกท่าน..ที่ตั้งใจตักตวงความรู้และประสบการณ์ ซักถาม แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันอย่างสนุกสนาน..โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ความรู้ที่จะต้องนำมาปรับใช้ในการบริหารองค์กรยุคWUCA World ที่มีความคลุมเครือ ไม่แน่นอน สับสน…ครับ

ท้ายสุดหวังว่าผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพและความสามารถใช้งานในยุค WUCA World ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับ..

Loading