news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ” ได้เรียนเชิญ”คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ” ประชุมเป็นครั้งแรก ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 กันยายน2564 เวลา 13.00 น. ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ ได้เรียนเชิญ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ ประชุมเป็นครั้งแรก ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมการรับโอนย้ายสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา” มาสังกัด “มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ” และรับมอบผลงานที่ค้างอยู่มาดำเนินการต่อในนามของ “สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ” ต่อไปซึ่งมีงานค้างอยู่ 2 งานได้แก่

1. งานหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ที่ผ่านการอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจัดอบรมในปีงบประมาณนี้ไม่ทัน จะเริ่มจัดอบรมในปี งปม.65 ครับ

2. โครงการเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ นักวิจัย 3 กลุ่ม อาชีพ ได้แก่

1) กลุ่มอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ3,4,5
2) กลุ่มอาชีพนักวิจัย ระดับ 6,7,8
3) กลุ่มอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 5,6,7,8

ซึ่งได้รับการประเมินให้เป็นองค์กรรับรอง จาก สคช.องค์กรมหาชน แล้ว แต่มีเงื่อนไขเล็กน้อย

ทั้งหมดเป็นงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ จะต้องดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป ครับ

ขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่านได้แก่ ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช รองประธานกรรมการ, รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รองประธานกรรมการ, ท่าน ผอ.ชนินทร์ ปิ่นทอง กรรมการ, ดร.อุดม รูปดี กรรมการ, น.อ.(พ)ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ กรรมการ, ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์ กรรมการและเหรัญญิก, นางสาวศิริลักษณ์ ดวงแก้ว กรรมการ, และ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา กรรมการและเลขานุการ, ที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอย่างดี มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมูลนิธิอย่างยิ่ง ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

Loading