news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และ “หัวหน้าคณะวิทยากร”และ”ผู้บริหารหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์”

วันที่ 20 กันยายน 2565 ในฐานะเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย และ “หัวหน้าคณะวิทยากร”และ”ผู้บริหารหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA Worldเชิงพาณิชย์” ที่จะดำเนินการอบรมในวันที่ 26-30 กันยายน 2565 ณ.สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งได้มีการประกาศรายชื่อครู หน.งานวิจัย หน.งานสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จำนวน 63 คน จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา..ทั่วประเทศ..
ในการนี้ได้มีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นสำหรับติดต่อสื่อสารกันระหว่างวิทยากร ผู้เข้าร่วม ผู้บริหารหลักสูตร และผู้รับผิดชอบจัดอบรม
ซึ่งวันนี้วิทยากรได้ติดต่อประสานงานกับผู้เข้าอบรม โดยผมได้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรมให้ผู้เข้าอบรม Saveไฟล์เอกสารประกอบการอบรมดังนี้
เอกสารชุดที่1เป็นหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุคVUCA World เชิงพาณิชย์ จำนวน1ชุด
เอกสารชุดที่2 เป็นแบบฝึกมี 2 แบบดังนี้
1) แบบฝึกเขียนงานวิจัยนวัตกรรม จำนวน1ชุด
2) แบบฝึกออกแบบพิมพ์เขียวงานวิจัยนวัตกรรม จำนวน1ชุด
เอกสารชุดที่3 เป็นเอกสารตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่อง/ประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนวัตกรรม มีจำนวน 14 เรื่อง
เอกสารชุดที่4 เป็นเอกสารแนวทางการประเมินผลการใช้นวัตกรรม จำนวน1ชุด
เอกสารชุดที่5 เป็นpptขอวิทยากรใช้บรรยาย มีทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่:-
1)หมวด 1 ปรัชญาและจรรยาบรรณวิจัยนวัตกรรม โดยมี ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก
2)หมวด 2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์โจทย์วิจัยนวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร. ประเทือง ภูมิภัทราคม เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก
3)หมวด 3 การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยนวัตกรรม โดยมี ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก
4)หมวด 4 มี4เรื่อง
(1) เรื่องการออกแบบพิมเขียววิจัยนวัตกรรม โดยมี ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก
(2) เรื่องการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ R&D, ERD, และ CRD บรรยายโดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก
(3) เรื่องการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก การตรวจสอบ3เส้า การทำแผนที่เดินดิน โดยมี ศาสตราจารย์.ดร.พนอเนือง สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก
(4) เรื่องการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือออกแบบนวัตกรรม โดยมี ผอ.สุบิน แพทย์รัตน์ เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก
5)หมวด5 การนำผลการประเมินไปทดลองใช้งานจริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
.ดร.พร้อมภัค บึงบัว เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก
6)หมวด 6 การประเมินผลการใช้งานจริงของนวัตกรรม โดยมี รองศาสตรจารย์. ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก
ขอชื่นชมผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจ..และตั้งใจSave ไฟล์เอกสารดังกล่าวข้างต้น กันเป็นจำนวนมาก นะครับ
ท้ายสุดต้องขอขอบคุณท่าน “ผอ.ดร.สุรพง เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ที่รัก” ไว้ ณ.ที่นี้อย่างสูงยิ่ง ที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สนับสนุน ผลักดัน ให้โครงการนี้เกิดขึ้นในวันนี้ รวมทั้ง อ.อ้อย นิตย์รดี..น้องรัก..ที่เป็นผู้จัดการรับผิดชอบโครงการนี้ของ สสอ.ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ…..

Loading