news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย “ได้รับการแต่งตั้ง” ให้เป็น “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักวิจัย” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 31 มีนาคม2566 ผมในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย “ได้รับการแต่งตั้ง” ให้เป็น “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนักวิจัย” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรีใน 3 กลุ่มอาชีพ ดังนี้:-

1) ผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 3,4,และ 5…
2) นักวิจัย ระดับ 6,7,และ 8…
3) ผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 5,6,7 และ 8

ซึ่งองค์กรฯได้ดำเนินการสอบเทียบประสบการณ์แบบ RESK ขอรับรองสมรรถนะอาชีพนักวิจัยในการขอใบประกอบวิชาชีพสำเร็จไปแล้ว จำนวน 1 รุ่น ขณะนี้มีนักวิจัยจำนวนไม่น้อยสอบถามมา และแจ้งความประสงค์ขอให้องค์กรฯ เปิดสอบเทียบประสบการณ์ที่จะขอสมัครสอบแบบRESK ออนไลน์ รอบใหม่ ครับ

เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว และเป็นการสร้าง “อาชีพนักวิจัย” ของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานควบคุมการประกอบวิชาชีพ เช่นเดียวกับอาชีพวิศวกร อาชีพหมอ อาชีพทนาย ฯลฯ ซึ่งเป็นการยกอาชีพ “นักวิจัย” ให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ์ มีศักดิ์ศรี..ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ..ครับ

จึงได้เริ่มรอบการเปิดสมัครเข้ารับการเทียบโอนประสบการณ์ แบบ RESK ออนไลน์ รุ่นที่ 2 ดังนี้
1) เริ่มรับสมัครและส่งเอกสาร พร้อมผลงานวิจัยที่จะมาขอเทียบประสบการณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นวันที่ปิดการรับสมัคร
2) จะทำการสอบเทียบโอนประสบการณ์แบบRESK ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2566

จึงขอเชิญชวน นักวิจัย ครู อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกศาสตร์ ทุกสาขา ทุกประเภทวิจัย มาสมัครสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพนักวิจัย…กันนะครับ

Loading