news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะเลขาธิการ สมาคมนัก วิจัยแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริหารสมาคม ให้ไปร่วมเป็น เจ้าภาพร่วมในการจัดงานการ ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีการบริหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 1- 4 ธันวาคม 2559 ผม ในฐานะเลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสมาคม ให้ไปร่วมเป็น เจ้าภาพร่วมในการจัดงานการ ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ มีการเสนอบทความผลงาน การวิจัย มีงานวิจัยกันหลายกลุ่ม และได้มีโอกาสเข้ารับฟังการ เสนอบทความวิจัยได้เห็นพัฒนาการสอนวิจัยของอาจารย์ แห่งนี้แล้วรู้สึกเป็นห่วงครับ มีคำถามว่าทำไม ตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยเหมือนกันค่อน ภๅข้างมาก ชื่อเรื่องเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยนตัวแปรต้น และที่เห็น research design จะเหมือนๆๆกันครับ ความหลาก หลายไม่ค่อยเห็นครับ การที่เป็น แบบนี้จึงเป็นห่วงว่าคนที่จบ ป โท ออกไปทำงานแล้วจะเข้าใจผิด ว่าการทำวิจัยแบบนี้เป็นการทำ วิจัยที่ถูกต้องครับ
นี่เป็นปรากฎ การณ์ของคุณภาพงานวิจัย ของไทย ครับ สมาคมนักวิจัย แห่งประเทศไทย พยายามที่ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ประเทศชาติต้องการครับ

Loading