news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะที่ปรึกษาและคณะทำงานประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ ร่วมกับ น.อ.พิเศษ ดร. สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ที่แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 7 กันยายน 2561ในฐานะที่ปรึกษาและคณะทำงานประเมินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ ร่วมกับ น.อ.พิเศษ ดร. สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ที่แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับ Mindsetเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่ทำเกษตรเคมีปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ ครับ

มีเกษตรกรสนใจเข้าอบรมหลักสูตรนี้ที่มาจากทั่วทุกอำเภอของจังหวัดอุดรธานีจำนวน130 คน หลักการของการปรับMindsetการทำเกษตรอินทรีย์ คือ “ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ใช้การตลาดนำ ยึดคุณธรรมค้ำจุนวิถีทำเกษตรอินทรีย์” ครับ

ต้องขอชื่นชมเกษตรกรใจอินทรีย์ทุกท่านที่ตั้งใจอบรมอยู่กันอย่างหนาแน่นไม่ยอมถอยตั้งแต่ชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงสุดท้ายครับ

ถือว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดีคือมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านสิทธิชัย จินดาหลวง มาให้แนวทางในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุดรธานี ครับ

Loading