ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ทำหน้าที่กรรมการสอบหัวข้อ วิทยานิพนธ์ดุษดีบัณฑิต เรื่องการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของพนักงานองค์กรภาคเอกชน ของ ดร ณัฐกานต์

วันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ได้ทำหน้าที่กรรมการสอบหัวข้อ วิทยานิพนธ์ดุษดีบัณฑิต เรื่องการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของพนักงานองค์กรภาคเอกชน  ของ ดร ณัฐกานต์ ซึ่งเป็นปริญญาเอก ใบที่ 2 ผลที่ได้ของการวิจัยเรื่องนี้จะเป็นความรู้ใหม่สำหรับนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ได้อย่างดียิ่งครับ

Loading