news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้พาทีมงานคณะทำงานฝ่ายประเมินผลโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ณ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 21-24 มิถุนายน 2561 ผมได้พาทีมงานคณะทำงานฝ่ายประเมินผลโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ณ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีนายอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครับ

ที่แม่ฮ่องสอนมีการอบรม 2 หลักสูตรได้แก่
1.Mindset
2.Training for the Trainer ครับ

เกษตรกรที่เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า พื้นที่สูง ครึ่งหนึ่งทำเกษตรอินทรีย์ และอีกครึ่งหนึ่งเป็นเกษตรเคมี แต่เกษตรกรภาพรวมทั้งหมดอยากทำ
เกษตรอินทรีย์ครับ เป็นที่น่ายินดีที่แม่ฮ่องสอน

จะเปลียนพฤติกรรมการทำเกษตรเคมีไปเป็นอินทรีย์ คนแม่ฮ่องสอนจะลดการเป็นมะเร็งลงจากปัจจุบันได้มากเลยครับ

ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรอินทรีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ

Loading