ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผศ.ยุพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ ทั่วประเทศ

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ได้รับเชิญจาก ผศ.ยุพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ให้แก่ผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป์ ทั่วประเทศ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 150 คน ต้องชื่นชมท่านผู้นำ ผอ. วิทยาลัย ทุกแห่งที่ตั้งใจฟังอย่างตั้งใจซักถามกันตลอดเวลาครับ สถานศึกษาแห่งอื่นๆ ควรดำเนินการในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับ และควรขยายผลให้เข้าถึงครูผู้สอนให้มากที่สุดครับ ลูกศิษย์เราจะได้ไม่เสียโอกาสในการแข่งขันนะครับ

Loading