ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ท่านนายกเทศบาลอ้อมน้อย ดร.สมศักดิ์ ขวัญเมือง ให้ไปวางระบบการประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย

วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2557 ได้รับเชิญจาก ท่านนายกเทศบาลอ้อมน้อย ดร.สมศักดิ์ ขวัญเมือง นายก 5 สมัย ให้ไปวางระบบการประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย ที่เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อชุมชนและท้องถิ่นพันธุ์แท้ครับ ผมและคณะวิทยากรได้วางระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยใช้นวัตกรรมใหม่สำหรับรองรับการประเมินภายนอกด้วยระบบ IT และเชื่อมโยงกับระบบประกันของอาเซียนที่ผมได้ไปประชุมมาสดๆร้อนๆ เมื่อวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2557 เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ดำเนินการเชื่อมโยงการประกันคุณภาพของอาเซียน ครูมี 3 แผนก คือ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และบัญชี ให้ความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และทำงานกันอย่างจริงจัง ขอชื่นชม ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

Loading