ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้ไปเป็นวิทยากร บรรยายในห้วข้อ “เขียน มคอ3 อย่าง ไรให้สามารถบูรณาการกับงานวิจัย ด้านการเนียนการสอนได้”

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ได้รับเชิญจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้ไปเป็นวิทยากร บรรยายในห้วข้อ “เขียน มคอ3 อย่าง ไรให้สามารถบูรณาการกับงานวิจัย ด้านการเนียนการสอนได้” ให้แก่ คณะครูอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าใจตั้งแต่การวิเคราะห์คำ อธิบายรายวิชาสอนเป็นหน่วยการสอน การทำตารางวิเคราะห์หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา การกำหนดจำนวนคาบสอน การกำหนดจำนวนข้อสอบ
ท่านอาจารย์ทุกท่านให้ความสนใจซักถามกันจำนวนมาก เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่จบมาจากสายตรงไม่เคยเรียนวิธีสอนมาก่อน เลยถือว่าที่ผมบรรยายวันนี้เป็นความรู้ใหม่กัน
ต้อง ชื่นชมครูอาจารย์ทุกคนครับที่ตั้งใจ และรับการบ้านไปทำกันทุกคนครับ

Loading