ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และ ดร.ภัทรพล ผู้รับผิดชอบ “หลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9” ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “วิชา การเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 11 กันยายน 2563 ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และ ดร.ภัทรพล ผู้รับผิดชอบ “หลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่ 9” ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “วิชา การเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน” ครับ

ผู้เข้าอบรมเป็น “วิศวกรโยธา” ประกอบด้วยวิศวกรที่มีวิทยฐานะ “ภย.ภาคีวิศวกรโยธา” และ สย.สามัญวิศวกรโยธา ยังไม่มี วย.วุฒิวิศวกรโยธา. สัดส่วนวิศวกรที่เป็น ภย.วิศวกร มีจำนวนมากกว่า สย.วิศวกร ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย ครับ

ชี้ให้เห็นว่าต้องเร่งรัดพัฒนาศักยภาพวิทยฐานะของวิศวกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สูงขึ้นเพื่อให้มีความรู้และทักษะเท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใหม่ทันสมัยในวงการก่อสร้างที่ก้าวหน้าอย่างกระพริบตาไม่ได้เลย

ที่สำคัญหากผู้ที่มีอำนาจอนุมัติให้ก่อสร้าง คือ วิศวกร ที่อยู่ใน อบต. อบจ. ทม. ทต.มีความรู้เพียงระดับ ภย. ต้องไปตรวจ พิจารณา งานของคนที่มีความรู้ระดับ สย.และ วย.จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าถูกผิด บกพร่อง อันตรายตรงจุดไหน ประเด็นไหน เพื่อจะอนุญาติ/และไม่อนุญาติเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นได้อย่างไร อันนี้เป็นประเด็นที่หน้าเป็นห่วงมากครับ

จึงเห็นควรให้มีหลักสูตรต่อยอดพัฒนา “วิศวกร” ที่อยู่ในสังกัด อปท.ให้มีวิทยฐานะ มีความรู้ ทักษะ เพียงพอ เท่าทันเทคโนโลยีในการก่อสร้างสมัยใหม่ครับ

ประการสุดท้ายต้องชื่นชมกับ วิศวกร ผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้ทุกท่าน ที่ตั้งอกตั้งใจเรียนรู้อย่างแท้จริง จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผมในฐานะที่ผมได้ประกอบอาชีพ “วิศวกร” “ผู้รับเหมา” “ผู้บริหารโครงการ Project Engineer” มาก่อนอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

Loading