news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ไปเป็นวิทยากร เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบไทย 4.0

วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ได้รับเชิญจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ไปเป็นวิทยากร เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบไทย 4.0

สิ่งที่เห็นวันนี้ “ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องยังงงกับภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์สาขาอาชีพที่ตัวเอง ผลิตอยู่ว่าตัวตนที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจะมีรูปร่างหน้าตาที่ออกมาจะเป็นอย่างไร” ขาดความชัดเจน และยังไม่มีมาตรฐานของบัณฑิต ที่จบจะต้องมีความสามารถหลัก ความสามารถรองอะไรบ้าง แต่ก็ไม่สายเกินไปครับ เราสามารถสร้างขึ้นมาครอบได้ครับ

สิ่งที่เห็นอีกประการหนึ่ง ความตั้งใจของผู้บริหารระดับสูงมุ่งจะปฏิรูป แต่ผู้บริหารระดับสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติยังตาลอย ๆ อยู่เลยครับ

ประการต่อมา ขาดการสังเคราะห์ ประเด็นสำคัญที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปคืออะไร รู้สึกเป็นห่วงครับ

อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษย์ครับ ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

Loading